Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2009;63(4): 336 -341

Neobvykle vzniklé pseudoaneuryzma na a. femoralis superficialis

Pseudoaneurysm of the superficial femoral artery - an unusual case

Marta Kinštová, Alena Štukavcová
Radiologická klinika 1. LF UK a FN Na Rulovce, Praha
SOUHRN

Kinštová M, Štukavcová A. Neobvykle vzniklé pseudoaneuryzma na a. femoralis superficialis

Mladý pacient dlouhodobě léčený pro syndrom mnohočetných exostóz přichází s  nebolestivou, postupně narůstající rezistencí v podkolení. Progreduje rovněž otok lýtka postižené končetiny. Trauma popírá. Klinik k vyloučení žilní trombózy jako první vyšetření indikuje sonografii, při které zjišťujeme tekutinovou kolekci s okrajovou cirkulární trombózou nasedající na a. femoralis superficialis se známkami arteriovenózního zkratu (AV zkratu). Na následně provedené MR pozorujeme útvar odpovídající sonografickému nálezu. V  těsné blízkosti zobrazeného útvaru je exostóza distální metafýzy femuru s  aktivní chrupavčitou čepičkou. CT angiografie zobrazuje pseudoaneuryzma na zmíněné tepně bez známek AV zkratu. Potvrzujeme těsnou souvislost exostózy s  pseudoaneuryzmatem. Na digitální substrakční angiografii (DSA) je patrné pseudoaneuryzma, které se plní z arterie femoralis superficialis a vyprazdňuje se do tepny zpět a žilní tok je přerušován útlakem útvaru na v. femoralis superficialis.

Klíčová slova: mnohočetné osteokartilaginózní exostózy, osteochondromatóza, pseudoaneuryzma.

SUMMARY

Kinštová M, Štukavcová A. Pseudoaneurysm of the superficial femoral artery - an unusual case

A young male patient ruffering from of multiple exostoses was referred for soft, painless slowly growing mass in the popliteal fossa, accompanied by calf edema. There was no trauma. Fluid collection adjacent to the superficial femoral artery with thrombosis and signs of AV shunt were detected during ultrasound investigation. MRI confirmed the conclusions from ultrasound. Exostosis of the distal femoral metaphysis with active cartilaginous cap was found very close to the fluid collection. CT angiography detected pseudoaneurysm without AV shunt and very intimate connection between fluid collection and the cartilaginous cap. DSA confirmed a pseudoaneurysm like as the ultrasound and CT angiography previously. Fluid collection is comes from the superficial femoral artery and it is drained back to it. Blood flow in the superficial femoral vein is interrupted by compression of fluid collection.

Key words: multiple osteocartilaginous exostoses, osteochondromatosis, pseudoaneurysm.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět