Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(4): 327 -335

CT zobrazení benigních nádorových a nádorům podobných lézí čelistí

CT imaging of benign tumors and tumor-like lesions in jaw-bones

Jan Baxa1, Jiří Ferda1, JiříWalter2, Pavel Andrle2, Alena Skálová3, Boris Kreuzberg1
1Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Stomatologická klinika LF UK a FN, Plzeň
3Šiklův patologicko-anatomický ústav LFUKaFN, Plzeň
SOUHRN

Baxa J, Ferda J, Walter J, Andrle P, Skálová A, Kreuzberg B. CT zobrazení benigních nádorových a nádorům podobných lézí čelistí

Cíl. Cílem práce bylo zhodnotit zkušenosti s využitím multidetektorové výpočetní tomografie v diagnostice benigních afekcí v čelistní oblasti.

Metoda. V období 5 let (2003-2009) jsme provedli CT vyšetření čelistní oblasti u 105 pacientů (52 žen, průměrný věk 38 let, věkové rozmezí 6-83 let) s  podezřením na benigní ložiskový proces na základě klinického nálezu a změn na konvenčním RTG vyšetření. Rozsah vyšetření byl zvolen od spodiny orbity po dolní okraj mandibuly Vyšetření jsme prováděli na dvou přístrojích, 16-řadém (Somatom Sensation 16, Siemens, Forchheim, Německo) a 64-řadém (Somatom Sensation 64, Forchheim, Německo). U obou přístrojů byly použity shodné parametry včetně snížené hodnoty proudu na rentgence (kolimace 16 x 0,75 mm, resp. 64 x 0,6mm, rotace gantry 1 s, pitch 1, expoziční parametry 120 kV a 90 mAs). Všechna vyšetření byla provedena bez intravenózni aplikace kontrastní látky.

Výsledky. Z celkového počtu bylo nalezeno 48 (45,7 %) odontogenních lézí (19 tumorů a 29 cyst) a 57 (54,3 %) lézí neodonotogenního původu. Nejčastější odontogenním tumorem byl odontom a ameloblastom. Ve skupině neodontogenních lézí byly nejvíce zastoupeny zánětlivé změny při osteomyelitidě a osteomy Všechny nálezy jsou shrnuty v tabulce. Ani v jednom případě z našeho souboru se nejednalo o maligní proces.

Závěr. MDCT je vhodná metoda pro vyšetření benigních lézí v čelistní oblasti včetně plánování následné chirurgické léčby. Snížením expozičních parametrů (mA) lze významně snížit radiační zátěž při zachování dostatečné kvality zobrazení. Podle našich zkušeností není aplikace kontrastní látky nezbytná.

Klíčová slova: multidetektorová výpočetní tomografie, benigní tumory, čelisti, odontogenní tumor, cysta

SUMMARY

Baxa J, Ferda J, Walter J, Andrle P, Skálová A, Kreuzberg B. CT imaging of benign tumors and tumor-like lesions in jaw-bones

Aim. To assess a value of the multi-detector-row CT (MDCT) in imaging of benign lesions in jaw-bones.

Method. In the period of 5 years (2003-2008) 105 patients (52 female, average age 38 years, range 6-83 years) underwent MDCT of jaw-bones due the suspicion of benign lesion. Range of examination was set from base of orbita to lower edge of mandible. Examinations were performed on 16 and 64-slice CT (Somatom Sensation, Siemens, Forchheim, Germany), the data were acquired using same protocol, inclusive reducing of tube current (collimation 16 x 0.75 mm or 64 x 0.6 mm; gantry station 1 s; pitch 1; tube voltage 120 kV and tube current 90 mAs). All examinations were performed without intravenous administration of contrast agent.

Results. 48 (45.7%) odontogenic lesions (19 tumors and 29 cysts) were found and other 57 (54.3%) non-odontogenic lesions. Most frequent odontogenic tumor was odontoma and ameloblastoma. In the group of non-odontogenic lesions we found most osteoma and osteomyelitis. All findings are summarized in table. In any case from our group wasn't founded lesion as malignant.

Conclusion. MDCT is the proper method for imaging of the benign lesions in jaw-bones including planning of consecutive surgical therapy. Reduction of radiation dose is possible using lower tube current without obvious reduction of image quality. According to our experience, intravenous administration of contrast agent is not necessitating.

Key words: multidetector-row tomography, benign tumor, jaw-bones, odontogenic tumor, cyst.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět