Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(4): 322 -326

Je přínosná duplexní ultrasonografie v předhistologické diagnostice nádorů velkých slinných žláz?

What are possibilities of doppler ultrasonography in prehistological diagnostics of major salivary glands?

Pavel Štrymp1, Michal Kodaj2, Pavel Komínek1
1Otorinolaryngologická klinika FN, Ostrava
2Ústav radiodiagnostiky FN, Ostrava
SOUHRN

Štrympl P, Kodaj M, Komínek P. Je přínosná duplexní ultrasonografie v  předhistologické diagnostice nádorů velkých slinných žláz?

Cíl. Cílem studie bylo zjištění přínosu duplexního ultrazvukového vyšetření (UZ) v předhistologické diagnostice nádorů velkých slinných žláz. Tyto informace jsou důležité ke stanovení odpovídající terapie pacientů s nádory velký slinných žláz.

Metoda. V letech 2007-2009 bylo na ORL klinice FN Ostrava vyšetřeno a operováno 38 pacientů s nádory velkých slinných žláz. Predoperačné pacienti podstoupili duplexního UZ vyšetření. Měřeny byly hodnoty maximální systolické rychlosti (PSV), indexu rezistence (RI) a indexu pulzativity (PI). Pooperačné byly statisticky porovnány hodnoty predoperačné zjištěných dopplerovských parametrů ve skupinách benigních a maligních tumorů. Pacienti byli rozděleni do tří skupin (skupina benigních nádorů, skupina maligních nádorů I. a II. stadia a skupina maligních nádorů III. a IV. stadia). Hodnoty PSV, RI a Pí byly statisticky srovnány s klinickým stadiem nádoru v rámci rozřazení do uvedených skupin.

Výsledky. Průměrná PSV byla v případě benigních nádorů 22,05 cm/s, u maligních nádorů 40,4 cm/s. Průměrný RI byl 0,74 v případě benigních nádorů a 0,82 u  maligních nádorů. Průměrný PI byl u benigních nádorů 1,98 a u maligních nádorů 2,28. Nebyl zjištěn statistiky významný rozdíl v průměrných hodnotách RI (p = 0,1238) a Pí (p = 0,6137) mezi skupinami benigních a maligních nádorů. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi PSV benigních a maligních nádorů (p = 0,0595). Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v průměrné hodnotě RI (p = 0,107) a Pí (p = 0,397) podle stadia onemocnění. Byl potvrzen statisticky významný rozdíl v průměrných hodnotách PSV (p = 0,035) mezi skupinami pacientů s benigním nádorem (průměrná PSV 22,05 cm/s) a pacientů s maligním nádorem ve stadiu III. a IV (průměrná PSV 39,13 cm/s).

Závěr. Naše studie nepotvrdila využitelnost dopplerovských indexů RI a PI v předhistologické diagnostice nádorů velkých slinných žláz. Dle výsledků studie by PSV mohla být využívána k  rozlišení benigních a maligních nádorů.

Klíčová slova: duplexní sonografie, nádory, slinné žlázy.

SUMMARY

Štrympl P, Kodaj M, Komínek P. What are possibilities of Doppler ultrasonography in prehistological diagnostics of major salivary glands?

Aim. The aims of the presented study was to evaluate possibility of color-Doppler ultrasound in prehistological determination of biological features of salivary gland tumors. These information are necessary to finding the best treatment of the patients with major salivary gland tumors.

Method. Thirty-eight patients with salivary gland tumors of unknown histology were examined and operated at ENT Department of Universtity Hospital Ostrava. The pacients were examined using ultrasound imaging with colour flow Doppler. The peak systolic velocity (PSV) was measured and the pulsatility index (PI) and the resistive index (RI) calculations were performed on the pulsed wave traces. The tumors were evaluated to obtain histological results after surgical treatment. The Doppler flow information were correlated with the results of histological examination. The patients were separated into 3 groups (group with benign tumors, group with stage I. and II. tumors and group with III. and IV stage tumors). Values of PSV, RI and PI were compared with clinical stages of tumors.

Results. Average PSV value was 22.05 cm/s in case of benign tumors and 40.4 cm/s at malignant tumors. Average RI value was 0.74 at benign and in case of malignant tumors. Average PI value of benign tumors was 1.98 and malignant tumors 2.28. There were no significant differentiations between values of PSV, RI and PI in cases of benign and malignant tumors in our study. There was significant differentiation between PSV values of bening and malignant tumours (p = 0.0595). There were no significant differentiations between average values of RI (p = 0.107) and PI (p = 0.397) in case of clinical stage of tumors. There was significant differentiation (p = 0.035) between average values of PSV in case of benign tumors (average PSV 22.05 cm/s) and tumors of clinical stage III. and IV (average PSV 39.13 cm/s).

Conclusion. Our results failed to demonstrate significant differences in Doppler flow parameters RI and PI between benign and malignant tumors. Only PSV could be used to differentiation between benign and malignant tumors.

Key words: color-Doppler ultrasonography, salivary glands, tumors.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět