Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(4): 315 -321

MR-enterografie s využitím ustálené fáze intravaskulární distribuce gadofosfesetu

Steady-state gadofosveset-enhanced dark lumen MR-enterography

Jiří Ferda1, Hynek Mirka 1, Jana Koželuhova2, Jan Kastner4, Jan Baxa 1, Eva Ferdová1, Ondřej Daum1, Vladislav Třeška3, Boris Kreuzberg1
1Department of Imaging Methods, Charles University Teaching Hospital Plzeň and Medical Faculty Plzen
2Department of Internal Medicine, Charles University Teaching Hospital Plzen and Medical Faculty Plzen
3Šikl´s Institute of Pathological Anatomy, Charles University Teaching Hospital Plzen and Medical Faculty Plzen
4Department of Surgery, Charles University Teaching Hospital Plzen and Medical Faculty Plzen
SOUHRN

Ferda J, Mirka H, Koželuhova J, Kastner J, Baxa J, Ferdová E, Daum O, Třeška V, Kreuzberg B. MR-enterografie s využitím ustálené fáze intravaskulární distribuce gadofosfesetu

Cíl. Zhodnotit využití ustálené fáze distribuce gadofosvesetu v zobrazení activity Crohnovy nemoci při MR-enterografii.

Metoda. Padesát nemocných s  ověřenou Crohnovou nemocí (28 nemocných s aktivní nemocí CDAI 150 a více) podstoupilo MR-enterografii (MRE) s aplikací intravaskulární kontrastní látky gadofosvesetu intravenózne. MRE byla provedena po perorální přípravě 2,5% manitolem. Bylo provedeno zobrazení pomocí Tl vážených obrazů gradientního echa bez podání kontrastní látky, poté po intravenózni aplikaci gadofosvesetu v arteriální, časné portální a pozdní portální fázi. Další série zobrazení byla provedena s odstupem 10 minut od aktuálního začátku aplikace gadofosvesetu. Pokud byla přítomna opacifikace střevní stěny, bylo posuzování trvání a změny vzorce nasycení střevní stěny v průběhu fází zobrazení.

Výsledky. U 26 z 28 nemocných s aktivní Crohnovou nemocí přetrvávalo vrstvené sycení kontrastní látkou I po 10 minutách od aktuálního začátku aplikace kontrastní látky, jen u dvou nemocných a aktivní Crohnovou nemocích bylo sycení stěny homogenní. Senzitivita vrstveného sycení přetrvávající 10 minut byla pro určení aktivity Crohnovy nemoci 92.9% (26/28); specificita 95.5% (21/22).

Závěr. Díky své intravaskulární distribuci může být gadofosveset využit jako látka cíleně zobrazující hypervaskularizovanou zá-nětlivou tkáň u  Crohnovy nemoci. Vrstvené nasycení stěny střevní trvající 10 a více minut dobře koreluje se známkami aktivity Crohnovy nemoci.

Klíčová slova: MR-enterografie, Crohnova nemoc, blood-pool kontrastní látky, gadofosveset.

SUMMARY

Ferda J, Mirka H, Koželuhova J, Kastner J, Baxa J, Ferdová E, Daum O, Třeška V, Kreuzberg B. Steady-state gadofosveset-enhanced dark lumen MR-enterography

Aim. To evaluate the feasibility dark lumen MR enterograpby (MRE) employing the gadofosveset-enhanced steady-state phase in the assessments of Crohns disease (CD) activity.

Method. 50 patients with proved CD (28 pt. with CD activity index 150 and more) underwent MRE after intravenous administration of the blood-pool agent gadofosveset. MRE was performed after oral bowel preparation with 2.5% mannitol. Gradient echo Tl weighted images were obtained without intravenous contrast application, than in first-pass dynamic phase after application of gadofosveset in arterial, early-portal and late-portal phases. Additional images were performed after ten minutes after actual beginning of the intravenous injection during blood-pool steady-state distribution of gadofosveset. If the bowel wall enhancement was occurred, the lasting and the changes of the enhancement pattern through all phases were evaluated.

Results. Lasting 10 minutes and more, the layered retained enhancement was detected in 26 of 28 patients. Only in 2 of cases with CDAI more than 150, homogeneous bowel wall enhancement was present on delayed images. The sensitivity of the layered retained enhancement as a sign of CD activity was 92.9% (26/28); specificity was 95.5% (21/22) respectively.

Conclusion. Thanks to its blood-pool distribution, gadofosveset could be used as the targeting contrast agent of the hypervascularized inflammatory tissue in patients with active Crohn disease. Layered bowel wall enhancement remained more than 10 minutes was well correlated with clinical sign of the CD activity.

Keywords: MR-enterography Crohns disease, blood-pool contrast agent, gadofosveset.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět