Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2009;63(4): 290 -302

Úloha 18F-FDG-PET/CT ve strategii léčby nádorů dělohy a vaječníku, naše zkušenosti z klinické praxe

A role of 18F-FDG-PET/CT inthetreatment decisions of uterine and ovarian tumors, our clinical practice experience

Eva Ferdova1, Jindřich Fínek2, Jiří Ferda1
1Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Onkologické a rádioterapeutické oddělení FN, Plzeň
SOUHRN

Ferdová E, Fínek J, Ferda J. Úloha 18F-FDG-PET/CT ve strategii léčby nádorů dělohy a vaječníku, naše zkušenosti z klinické praxe

Cíl. Zhodnotit vlastní zkušenosti s vyšetřováním gynekologických nádorů pomocí 18F-FDG-PET/CT s integrovaným plně diagnostickým zobrazením CT a analyzovat jeho optimální klinickou inidikaci.

Metoda. V souboru 6000 následujících 18F-FDG-PET/CT vyšetření bylo vyšetřeno celkem 179 nemocných (průměrný věk 54, 7 let v rozpětí 35-83 let), provedeno u nich bylo celkem 327 vyšetření z  důvodu primárního stagingu, restagingu gynekologického nádoru. U nemocných bylo provedeno vyšetření po aplikaci 18F-FDG intravenózne, kdy CT složka vyšetření byla provedena jako CT vyšetření se submilimetrovým rozlišením zahrnující rekonstrukci dat v kvalitě HRCT pro posouzení plicního parenchymu.

Výsledky. Při analýze indikací převažovaly ženy s karcinomem ovaria, kdy šlo ve 100% (215 vyšetření) o restaging, u 21 nemocných bylo provedeno vyšetření 2x a vícekrát; u 46 nemocných s cervikálním karcinomem byla provedena dvě vyšetření pro primární staging (4,3 %), ve skupině 12 endometriálních karcinomů byl primární staging zastoupen 2x(16%).

Závěr. Největší význam v indikacích gynekologických nádorů má dle našich zkušeností restaging u karcinomu ovaria včetně vyšetření odpovědi na terapii. U nádorů dělohy je sice možné provádět ve vybraných případech primární staging, ale i zde převažuje v klinické praxi restaging.

Klíčová slova: cervikální karcinom, endometriální karcinom, ovariální karcinom, leiomyosarkom dělohy, 18F-FDG-PET/CT.

SUMMARY

Ferdova E, Fínek J, Ferda J. A role of 18F-FDG-PET/CT in the treatment decisions of uterine and ovarian tumors, our clinical practice experience

Aim. To evaluate own experience with the imaging of the gynecological tumors with 18F-FDG-PET/CT including full diagnostic computed tomography and to analyze its optimal clinical indications

Method. 179 females underwent (mean age 54.7 y, ranging 35-83 years) examination within the sample of following 6000 18F-FDG-PET/CTs, 327 procedures were performed in total. The indications were primary staging, restaging or therapy response evaluation due to the gynecological tumor. Computed tomography was performed as full diagnostic isotropic imaging including reconstruction of lung high resolution images to be able to assess lung parenchyma changes.

Results. During analysis were found 100% of restaging indications in ovarian cancer (215 procedures) including 21 patients with more than two procedures; the primary staging of the cervical carcinoma was performed only in two cases (4.3%), the increased percentage of primary staging was found in the group of endometrial cancer (2/12 e.g. 16%).

Conclusion. According our own experience, the most important indication of the 18F-FDG-PET/CT we found in the evaluation of the ovarian cancer recurrence. The primary staging of the malignancies of the uterus is possible in selected cases, but the most important is also restaging.

Key words: cervical carcinoma, endometrial carcinoma, leiomyosarcoma of the uterus, 18F-FDG-PET/CT


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět