Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2009;63(4): 281 -289

Hodnocení aterosklerotických plátů koronárních tepen při CT-angiografii

Coronary aterosclerotic plaque assessment during CT-angiography

Jiří Ferda, Jan Baxa
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Baxa J. Hodnocení aterosklerotických plátů koronárních tepen při CT-angiografii

Klasifikace jednotlivých typů aterosklerotických lézí podle Americké kardiologické společnosti (American Heart Association - AHA) představuje histologickou klasifikaci aterosklerotických plátů, jež má konkrétní praktické konsekvence v odlišení relativně bezpečných lézí od lézí s vysokým potenciálním nebezpečím komplikací. Nebezpečné leze detekovatelné pomocí CT jsou pláty s cholesterolovým jádrem, obnažené cholesterolové jádro a pláty s  nasedající trombózou. Význam hodnocení charakteru aterosklerotických plátů věnčitých tepen spočívá v odhalení potenciálně nebezpečných lézí u nemocných s  vyšším a středním rizikem koronárni nemoci. Posouzení převažujícího postižení koronárních tepen dovoluje provést "staging" koronárni nemoci, případně použít CT ke sledování vývoje postižení koronárni nemoci při antilipidemické terapii.

Klíčová slova: CT-angiografie, koronárni tepny, typ aterosklerotického plátu.

SUMMARY

Ferda J, Baxa J. Coronary aterosclerotic plaque assessment during CT-angiography

The classification of the particular types of the aterosclerotic leasions according to the American Heart Association (AHA) are based on the histological classification of the aterosclerotic plaques. The practical consequence is the identification of those elatively safe lesions and those relatively dangerous lesions with increased probability of complications. There are following dangerous lesions distinguishable with CT: plaque with cholesterol core and fibrous cap, nude cholesterol core, and clot formation. The reason why the characteristics of the lesions should be evaluated is that potential risk should of the lesions could be evaluated, also coronary arterial disease could be staged or the CT imaging could be used in the antilipidemic therapy response assessments.

Keywords: CT-angiography, coronary arteries, aterosclerotic plaque type.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět