Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Metodické pokyny


Ces Radiol 2010;64(1): 69 -75

Kontraindikace a rizika vyšetření pomocí magnetické rezonance

Marek Mechl, Jan Žižka, Jaroslav Tintěra, Josef Vymazal, Ľudovít Klzo
MR sekce Radiologické společnosti ČLS JEP

Magnetická rezonance (MR) je neustále se rozvíjející zobrazovací metodou, která přináší stále nové možnosti zobrazování jednotlivých orgánů i oblastí, mezi které již dávno nepatří jen oblast centrálního nervového systému či systém muskuloskeletální. Absence radiační zátěže je zcela zásadní výhodou MR ve srovnání s metodami, které využívají rentgenového záření a je jedním z  důvodů stále se rozšiřující sítě MR přístrojů v České republice, která je však stále v mnoha krajích nedostatečná. Toto rozšiřování s sebou přináší samozřejmě nutnost kontinuálního vzdělávání v MR problematice včetně dodržování zásad bezpečnosti samotného vyšetření pro pacienty. I tato, na první pohled nepříliš složitá problematika, doznává změn, a proto se výbor MR sekce rozhodl shrnout informace o reálných i potencionálních nebezpečích a  problémech při MR vyšetření v následujících přehledných článcích a  doporučeních:


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět