Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2010;64(1): 64 -68

Maligní melanom tenkého střeva jako príčina subileozního stavu

Malignant melanoma of small bowel as a cause of subileus

Radka Jakubcová1, Markéta Vavříková1,Filip Marek2, Mojmír Moulis3
1Radiologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a FN, Brno
2Chirurgická klinika FN, Brno
3Ústav patologie LF MU a FN, Brno
SOUHRN

Jakubcová R, Vavříková M, Marek F, Moulis M. Maligní melanom tenkého střeva jako příčina subileózního stavu

Kazuistika pojednává o 58leté pacientce, která byla akutně hospitalizována pro opakované subileózní stavy. Provedená vyšetření včetně enteroklýzy odhalila tumorózní expanzi na kličce ilea, ve vzdálenosti přibližně 90 cm od Bauhinské chlopně. V době diagnózy nebyly přítomny vzdálené metastázy. Pacientka podstoupila chirurgickou resekci tumoru s histologickým nálezem epiteloidního maligního melanomu. Primární origo maligního melanomu nebylo zjištěno.

Klíčová slova: enteroklýza, maligní melanom, tenké střevo.

SUMMARY

Jakubcová R, Vavříková M, Marek F, Moulis M. Malignant melanoma of small bowel as a cause of subileus

Our case report refers about 58-years old woman, who was acutely admitted to hospital because of repeated subileus. The examinations including enteroclysis detected a tumour of ileum, at distance approximately 90 cm from Bauhins valve. There weren´t any distant metastases at the time of diagnosis. The pacient underwent a surgical resection of tumour, with histological finding of epitheloid malignant melanoma. The primary origin of melanoma wasn´t found.

Keywords: enteroclysis, malignant melanoma, small bowel.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět