Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Nové zobrazovací techniky


Ces Radiol 2010;64(1): 37 -43

CT s duální energií záření: zobrazení muskuloskeletálního systému

Dual-energy CT: imaging of the musculoskeletal system

Jiří Ferda, Jan Baxa, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN v Plzni
SOUHRN

Ferda J, Baxa J, Ferdova E, Kreuzberg B. CT s duální energií záření: zobrazení muskuloskeletálního systému

Nový způsob zobrazení CT se dvěma různými energiemi záření umožňuje nové způsoby analýzy získaných dat. Jedním z nejnovějších aplikací CT s duální energií záření je muskuloskeletální zobrazování. Spektrum klinicky použitelných aplikací zahrnují posouzení distribuce jódu ve tkáních při hodnocení perfuze tkání; analýza přítomnosti na proteiny bohatých struktu, jako jsou vazy, šlachy a chrupavka; a dále analýza tkání na přítomnost urátových depozit u dny. V přehledovém sdělení jsou představeny a diskutovány možnosti zobrazení a klinické využití jednoho každého způsobu analýzy CT s  duální energií záření v muskuloskeletálním zobrazování.

Klíčová slova: CT s duální energií záření, muskuloskeletální zobrazování, dna.

SUMMARY

Ferda J, Baxa J, Ferdova E, Kreuzberg B. Dual-energy CT: imaging of the musculoskeletal systém

A novel application of the X rays with two different energies during CT examination allowed new analysis of acquired data. One of the newest applications of the dual-energy CT is musculoskeletal imaging. The spectrum of clinically usable applications covered iodine distribution assessment in evaluation of the tissue perfusion; subtraction of the skeleton, analysis of the protein-rich tissues like ligaments, tendon and cartilage; and the analysis of the tissue uratic deposits in gout. In the preview article, there are listed and discussed the imaging and clinical potential of each kind of dual-energy CT analysis in musculoskeletal imaging.

Key words: dual-energy CT, musculoskeletal imaging, gout.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět