Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2010;64(1): 34 -36

Perzistujúca ľavá horná dutá žila - magnetická rezonancia

Persistent superior vena cava - magnetic resonance

Jana Mištinová1, Alexander Jurko2, Jozef Bilický1
1I. rádiologická klinika Lekárska fakulta Univerzity Komenského a FNsP, Bratislava, Slovenská republika
2Pediatrická kardiológia, Martin, Slovenská republika
SÚHRN

Mištinová J, Jurko A, Bilický J. Perzistujúca ľavá horná dutá žila - magnetická rezonancia

Perzistujúca ľavá horná dutá žila je pomerne zriedkavá vrodená venózna anomália. Príčinou jej vzniku je porucha uzatvorenia ľavej hornej dutej žily počas embryonálneho vývoja srdca. Vo väčšine prípadov môže byť pacient bez akejkoľvek symptomatológie, stretávame sa však aj s pridruženými, vrodenými, vývojovými chybami srdca, ako je defekt predsieňového septa, defekt medzikomorového septa, Fallotova tetralógia, koarktácia aorty a poruchy rytmu. V tejto kazuistike poukazujeme na možnosť detailného zobrazenia nielen srdca, ale aj okolitých štruktúr pomocou magnetickej rezonancie u pacientky s  perzistentnou ľavou hornou dutou žilou, s pridruženou v detstve operovanou koarktáciou aorty.

Kľúčové slová: echokardiografia, koarktácia aorty, magnetická rezonancia, perzistujúca ľavá horná dutá žila.

SUMMARY

Mištinová J, Jurko A, Bilický J. Persistent superior vena cava - magnetic resonance

Persistent left superior vena cava is quite rare congenital venous anomaly. The cause of this anomaly is failure of the closure of the left superior vena cava. In most of the cases the patient is asymptomatic, but there is often association with other congenital heart diseases as atrial šeptal defect, ventricular šeptal defects, Tetralogy of Fallot, coarctation of aorta and rythm disturbances. In this case report of one patient, we are showing the possibility of detailed imaging not only of the heart, but also the surrounding structures with magnetic resonance in patient with persistent left superior vena cava, with coarctation of aorta, which was previously operated.

Key words: coarctation of aorta, echocardiography, magnetic resonance, persintent superior vena cava.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět