Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2010;64(1): 52 -56

Objemná cysta ramenního kloubu

Voluminous cyst of the shoulder joint

Milouš Derner1, Běla Drugová2, Vilém Malý3
1Radiodiagnostické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 5
3Oddělení hrudní chirurgie Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
SOUHRN

Derner M, Drugová B, Malý V. Objemná cysta ramenního kloubu

Objemné cysty ramenního kloubu zasahující do axily a dislokující axilární nervově cévní svazek jsou popisovány zřídka. Autoři uvádějí kazuistiku 59letého muže, u kterého bylo pro bolesti v levém rameni a dráždění nervus ulnaris vlevo provedeno MR vyšetření, které prokázalo objemný dobře ohraničený cystický útvar v levé axile velikosti 90 x 74 x 65 mm obsahující morušovitou kalcifikaci o velikosti 29 x 25 x 20 mm. Cystický útvar dislokoval nervově cévní axilární svazek a přispíval k neurologickým obtížím nemocného. MR vyšetření prokázalo komunikaci cystického útvaru s dutinou kloubní v oblasti fragmentovaného horního glenoideálního labra. Vzhledem k velikosti cystického útvaru a těsným vztahům k axilárním cévám a k plexus brachialis byla provedena parciální resekce paralabrální cysty. Pooperační MR vyšetření prokázalo reziduum cysty se zachovanou komunikací s kloubní dutinou. Optimální vyšetřovací metodou v obdobných situacích je MR vyšetření, poskytující informace o charakteru cystického útvaru a o jeho topografických vztazích a  zároveň umožňující predoperační plánování chirurgického výkonu.

Klíčová slova: ramenní kloub, paralabrální cysta, kalcifikace v paralabrální cystě, magnetická rezonance.

SUMMARY

Derner M, Drugová B, Malý V. Voluminous cyst of the shoulder joint

Voluminous cystic lesions of the shoulder joint extending to the axilla and leading to the displacement of the axillary vessels and brachial plexus are rarely described. The authors present a case of 59 old male who suffered with pains of the left shoulder and irritation of the left ulnar nerve. MRI of the left shoulder joint revealed voluminous and a well demarcated cystic lesion in the left axilla measuring 90 x 74 x 65 mm and containing mulberry-like calcification (29 x 25 x 20 mm). Cystic mass displaced axillary vessels and brachial plexus and contributed to the neurological troubles of the patient. MRI examination also revealed direct communication of the cyst with the joint space in the vicinity of the fragmented glenoidal labrum. Regarding to the size of cystic lesion and to the intimate relationships with axillary vessels and nerves only partial resection of the paralabral cyst was performed. The postoperative MRI examination demonstrated only residuum of the cystic lesion with preserved communication with the joint space. MRI represents an optimal technique for evaluating characteristics, extent and topographical relations of cystic lesions and for pre-surgical planning.

Key words: shoulder joint, paralabral cyst, calcification in the paralabral cyst, MRI.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět