Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Editorial


Ces Radiol 2010;64(1): 9 -10

Zpráva o činnosti
výboru radiologické společnosti ČLS JEP
za období 2006-2009


Výbor společnosti pracoval ve složení:

Předseda: doc. MUDr. Marek Mechl, PhD., MBA
Místopředseda: MUDr. Jana Votrubová, CSc.
Vědecký sekretář: doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.
Pokladník: MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.
Členové: prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., prof. MUDr. Miroslav Heřman, PhD., MUDr. Miroslava Janoušková, CSc., doc. MUDr. Martin Kocher, PhD., prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA, MUDr. Jiří Tesař, PhD., prof. MUDr. Jan Žižka, PhD.
Revizní komise: Předseda: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc.
Členové: prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc., prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Radiologická společnost je členem ESR (European Society of Radiology) a UEMS (Union Européenne des Médécins Spécialistes). Členství v ISR (International Society of Radiology) bylo ukončeno v roce 2008, vzhledem k tomu, že členství v této společnosti nebylo nijak přínosné.

Vrcholem mezinárodní spolupráce byla prezentace české radiologie na Evropském radiologickém kongresu v roce 2007 v rámci programu "ECR Meets Czech Republic", kterou výbor organizoval, zásluhy na tomto úspěchu však má především předcházející výbor a jeho předseda doc. Jan Šprindrich.

Členové výboru se pravidelně účastní jednání jednotlivých komisí v rámci ESR, v roce 2008 byl doc. Mechl zvolen do užšího výboru komise pro národní společnosti (National Societies committee).
Časopis Česká radiologie

Od roku 2006 došlo k významným změnám týkajících se časopisu. Výbor odsouhlasil změnu vydavatele, kterým se stala firma Galén s.r.o. Časopis vychází 4× ročně, v roce celostátního kongresu pak se suplementem. Došlo k  podstatné změně úpravy časopisu se zkvalitněním obrazové dokumentace i k jeho podstatnému rozšíření na průměrně 88 stran. Vedoucím redaktorem časopisu se stal doc. Jiří Ferda, se kterým spolupracuje užší redakční rada.

Časopis je nadále citován i v mezinárodních databázích, dosud nemá impakt faktor, i když žádost o jeho získání byla opakovaně zaslána.

Internetové stránky

V roce 2008 došlo k restrukturalizaci obsahu stránek s vylepšením grafického rozhraní včetně možnosti lepšího zobrazování a ukládání jednotlivých typů dokumentů. Výbor vypracoval návrh postupu elektronických voleb, který však nebyl v roce 2008 předsednictvem ČLS JEP schválen přesto, že stanovy ČLS JEP tuto možnost nijak nevylučují. Předsednictvo ČLS JEP projednalo v roce 2008 vytvoření pracovní skupiny pro implementaci elektronických voleb v rámci celé společnosti, k ničemu takovému však dosud nedošlo.

Republikové kongresy

V průběhu volebního období výboru proběhly dva kongresy: v roce 2006 v Českém Krumlově a v roce 2008 ve Špindlerově Mlýně. V roce 2008 výbor odhlasoval pravidla pro pořádání kongresů, která jsou k dispozici na internetových stránkách, a vybral agenturu pro spolupořádání následujících dvou kongresů.

Rozpočet

Celé období bylo hospodaření společnosti řízeno vyrovnaným rozpočtem. Vzhledem k novým pravidlům při pořádání kongresů, změně nakladatele časopisu Česká radiologie i zavedeným poplatkům z inzerátů na internetových stránkách pro nečleny společnosti bylo hospodaření každý rok ziskové. I proto bylo možné na každém kongresu odměnit nejlepší ústní i písemná sdělení finančními částkami.

Zdravotní pojišťovny

Spolupráce se zdravotními pojišťovnami probíhala celé volební období s dílčími úspěchy i neúspěchy. Podařilo se prosadit navýšení denní frekvence u některých výkonů (angiografie a CT), v roce 2008 byla podepsána smlouva o spolupráci VZP a RS při posuzování instalací přístrojů vybrané zdravotnické techniky, jejíž realizace již probíhá a je, zvláště po zrušení přístrojové komise MZČR, důležitá, i když RS má pouze poradní hlas. Podařilo se prosadit seznam pracovišť, která mají hrazena kontrastní látku při ultrazvukovém vyšetření, nepodařilo se však dosud prosadit zavedení nového kódu v sazebníku výkonů pro toto vyšetření.

Na tomto místě je nutné poděkovat za spolupráci MUDr. Dušanovi Spitzerovi, PhD., který se jako host účastnil velké většiny zasedání výboru i mnoha jednání se zdravotními pojišťovnami.

Spolupráce s ostatními organizacemi

V průběhu roku 2007 byla obnovena spolupráce se SNAR (Sdružení nestátní ambulantních radiodiagnostiků). MUDr. Eva Hledíková se účastnila schůzí výboru i některých jednání.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět