Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(1): 20 -27

Kontrastní ultrazvukové vyšetření periferních lymfatických uzlin - radiologicko-patologická korelace

Contrast-enhanced ultrasound of peripheral lymph nodes - radiologic-pathologic correlation

Radka Jakubcová1, Mojmír Moulis2, David Šálek3, Jakub Foukal1
1Radiologická klinika LF MU a FN, Brno
2Ústav patologie LF MU a FN, Brno
3lnterní hematoonkologická klinika FN, Brno
SOUHRN

Jakubcová R, Moulis M, Šálek D, Foukal J. Kontrastní ultrazvukové vyšetření periferních lymfatických uzlin - radiologicko-patologická korelace

Cíl. Na základě korelace ultrazvukových a histologických nálezů zjistit změny ve struktuře vyšetřených benigních a maligních lymfatických uzlin, které vedly k různým typům sycení při kontrastním ultrazvukovém vyšetření.

Metoda. Od ledna 2008 do července 2009 bylo vyšetřeno 78 pacientů s periferní lymfadenopatií, kterým bylo exstirpováno celkem 82 uzlin (27 žen a 51 mužů ve věku 22-86 let). Pacienti byli vyšetřeni na ultrazvukovém přístroji Philips iU22 nativně 17MHz sondou a 9MHz sondou s intravenózni aplikací 1,5 ml kontrastní látky hexafluoridu sírového (SonoVue®, Bracco, Itálie). Podle postkontrastního sycení byly uzliny rozděleny na skupinu uzlin benigních a  maligních. Vyšetřené uzliny byly exstirpovány a histologický vyšetřeny. Ultrazvukové a histologické nálezy byly korelovány.

Výsledky. Celková přesnost metody CEUS byla 92,7%. Celkem 76 uzlin (92,7%) bylo správně zhodnoceno ve smyslu jejich benigního nebo maligního postižení. Pět histologický benigních uzlin (6,1%) bylo chybně označeno za maligní. Jedna uzlina maligní byla dle CEUS chybně označena za benigní. Ve skupině maligních lymfadenopatií bylo možné ve většině případů rozlišit mezi metastázou a lymfoproliferací.

Závěr. Různé procesy probíhající v uzlině se odráží i v makroskopickém obraze uzliny při kontrastním ultrazvukovém vyšetření. Podle typu distribuce kontrastní látky v uzlině lze ve většině případů posoudit zachování či naopak zánik její obvyklé struktury, a tím odlišit proces benigní od maligního.

Klíčová slova: hexafluorid sírový kontrastní ultrazvukové vyšetření, lymfadenopatie.

SUMMARY

Jakubcová R, Moulis M, Šálek D, Foukal J. Contrast-enhanced ultrasound of peripheral lymph nodes - radiologic-pathologic correlation

Aim. On the basis of correlation of ultrasound and histological findings to determine changes in the structure of examined benign and malignant lymph nodes, that led to various types of enhancement in contrast-enhanced ultrasound examination.

Method. 78 patients with peripheral lymphadenopathy were examined from January 2008 to July 2009 (27 women and 51 men, age 22-86 years), total number of 82 lymph nodes were extirpated. All patients were examined with Philips iU22 ultrasound machine with 17MHz probe natively and with 9MHz probe after intravenous application of 1.5 ml sulphur hexafluoride contrast agent (SonoVue®, Bracco, Italy). According to postcontrast enhancement lymph nodes were divided into benign and malignant group. Lymph nodes were subsequently extirpated and examined histologically Ultrasound and histological findings were correlated.

Results. The overall accuracy of the method was 92,7% for CEUS. In total 76 lymph nodes (92,7%) were correctly evaluated in terms of their benign or malignant changes. Five histologically benign lymph nodes (6,1%) were incorrectly identified as malignant ones. One malignant node was incorrectly classified as benign by CEUS. In most cases of malignant lymphadenopathy it was possible to distinguish between metastasis and lymphoproliferative disorder.

Conclusion. Various processes developing in the lymph node are also reflected in the macroscopic image of the node in contrast-enhanced ultrasound examination. Depending on the type of contrast agent distribution in the node, we can assess the maintenance or, on the contrary, disappearance of its normal structure in most cases, and thus to distinguish between benign and malignant process.

Key words: sulphur hexafluoride, contrast-enhanced ultrasound, lymphadenopathy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět