Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(1): 61 -63

Detekce fotopenického ložiska tvořeného vertebrálním hemangiomem pomocí scintigrafie kostní dřeně s 99mTc-nanokoloidem

Detection of the cold lesion vertebral hemangioma by means of 99mTc-nanocolloid bone marrow scintigraphy

Jiří Doležal1, Jaroslav Vižďa1, Jan Brožík2
1Oddělení nukleární medicíny FN, Hradec Králové
2Radiologická klinika FN, Hradec Králové
SOUHRN

Doležal J, Vižďa J, Brožík J. Detekce fotopenického ložiska tvořeného vertebrálním hemangiomem pomocí scintigrafie kostní dřeně s 99m Tc-nanokoloidem

Cíl. Prezentovat případ 68leté ženy léčené pro karcinom cervicis uteri, která podstoupila scintigrafii kostní dřeně s 99mTc-nanokoloidem, jež měla za cíl určit rozsah aktivní kostní dřeně před plánovaným radikálním ozářením nádoru technikou IMRT a při které se náhodně zobrazilo fotopenické ložisko (studený uzel) v těle obratle L4, jehož příčinou byl následně identifikovaný hemangiom.

Metoda. Pacientka s karcinom cervicis uteri (T2b, NI, MO) podstoupila scintigrafii kostní dřeně s 99mTc-nanokoloidem. Aplikovaná aktivita 99mTc-nanokoloidu činila 440 MBq. Za 45 minut po i.v. aplikaci radiofarmaka byla provedena celotělová scintigrafie kostní dřeně z přední a zadní projekce doplněná o statickou scintigrafii L páteře. Vyšetření se uskutečnilo na dvouhlavé digitální rotační gamakameře VariCam (Elscint) s velkým zorným polem scintilačních detektorů. Gamakamera byla osazena kolimátory pro nízké energie s vysokým rozlišením a paralelními otvory.

Výsledky. Scintigrafie kostní dřeně s 99mTc-koloidem zjistila fotopenické ložisko postihující téměř celé tělo obratie L4. V diferenciální diagnostice na prvním místě bylo pomýšleno na metastázu karcinomu cervicis uteri v kostní dřeni, ale následný RTG snímek L páteře byl normální a stejně tak i celotělová scintigrafie skeletu. Následovalo CT L páteře, které zjistilo, že se jedná o hemangiom.

Závěr. Fotopenická ložiska tvořená benigními hemangiomy v tělech obratlových těl mohou být na celotělové scintigrafii kostní dřeně s 99mTc-nanokoloidem považována za metastázy a mohou představovat obtíže v diferenciální diagnostice fotopenických lézí.

Klíčová slova: fotopenické ložisko, hemangiom, scintigrafie kostní dřeně, 99mTc-nano-koloid.

SUMMARY

Detection of the cold lesion vertebral hemangioma by means of 99mTc-nanocolloid bone marrow scintigraphy

Aim. To present a case report of the detection of the cold lesion vertebral hemangioma by means of the bone marrow scintigraphy with 99mTc labelled nanocolloid in woman with carcinoma cervicis uteri.

Method. 68-years-old woman with carcinoma cervicis uteri (T2b, Nl, MO) underwent the bone marrow scintigraphy with 99mTc labelled nanocolloid for assessment of the red bone marrow range before IMRT pelvis radiotherapy. The applied activity of the 99mTc-nano-colloid was 440 MBq. The whole body scintigraphy (anterior and posterior views) was started 45 minutes after intravenous injection of the radiotracer. The static spine scintigraphy with zoom two was added to improve sensitivity. The rotating, digital, double-head gamma camera VariCam (Elscint) with infrared body contouring and large field of view was used. Gamma camera was fitted with low-energy high resolution, parallel-hole collimators. Images were evaluated by conventional processing system Xpert-Pro (Elscint).

Results. The bone marrow whole body scintigraphy with 99mTc-nanocolloid demonstrated the large photopenic, cold lesion was in body vertebra L4, reported as bone marrow metastasis. Subsequent L, S spine x-ray and whole body bone scintigraphy with 99mTc-MDP were normal. CT scan confirmed the presence of vertebral hemangioma.

Conclusion. Photopenic, cold lesion in the benign vertebral hemangioma should be considered metastasis on bone marrow whole body scintigraphy and could have made difficulties in the differential diagnosis of the focal cold lesion.

Key words: cold lesion, vertebral hemangioma, bone marrow scintigraphy, 99mTc-nano-colloid.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět