Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(1): 28 -33

Porovnání kvality MRA abdominální aorty a tepen dolních končetin při použití různých paramagnetickych kontrastních látek

MRA of the abdominal aorta and peripheral arteries: comparison of the use of different paramagnetic contrast materials

Lukáš Hrdina1, Martin Köcher1, Miroslav Heřman1, David Horák1, Marie Černá1, Jiří Kozák1, Jiří Bučil1, Kateřina Langová2
1Radiologická klinika FN, Olomouc
2Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc
SOUHRN

Hrdina L, Köcher M, Heřman M, Horák D, Černá M, Kozák J, Bučil J, Langová K. Porovnání kvality MRA abdominální aorty a tepen dolních končetin při použití různých paramagnetických kontrastních látek

Cíl. Porovnat kvalitu MR angiografií (MRA) provedených při použití různých paramagnetických kontrastních látek a zhodnotit, zda je kvalita MRA v  jednotlivých skupinách dostatečná pro naplánování nejvhodnějšího terapeutického postupu.

Metoda. V naší studii bylo srovnáváno celkem 38 MRA, které byly provedeny s použitím různých paramagnetických kontrastních látek - Gadovist (dvě skupiny s množstvím kontrastní látky 10 ml a 8 ml), Multihance (10 ml), Vasovist (10 ml). Do jednotlivých skupin byla náhodně vybrána vyšetření pacientů ve věku od 28 do 86 let, průměrný věk 61 let. Všechny MR angiografie byly provedeny na MR přístroji SIEMENS MAGNETOM AVANTO 1,5 T při použití standardního vyšetřovacího protokolu. Následovalo objektivní hodnocení pomocí porovnání navýšení intenzity signálu v abdominální aorte postkontrastně vůči nativnímu vyšetření a dále subjektivní hodnocení kvality MRA šesti zaslepenými hodnotiteli. Statistické zhodnocení bylo provedeno testem Anova a  analýzou rozptylu.

Výsledky. Při objektivním hodnocení byl zjištěn statistický významný rozdíl v  post-kontrastním zvýšení intenzity signálu v abdominální aortě u obou skupin Gadovistu vůči skupinám Multihance a Vasovistu. Při subjektivní části hodnocení v celkovém dojmu nebyl statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými skupinami.

Závěr. Kvalita MR angiografií provedených pomocí výše uvedených kontrastních látek byla dostatečná pro získání diagnostických informací, subjektivně nebyly shledány statisticky významné rozdíly v kvalitě MR angiografií. Při objektivním hodnocení byly nejlépe hodnoceny MR angiografie provedené s aplikací Gadovistu.

Klíčová slova: ischemická choroba tepen dolních končetin, MR angiografie, paramagnetická kontrastní látka.

Tato práce byla podpořena výzkumným projektem ministerstva školství MSM 61 98959216.

SUMMARY

Hrdina L, Köcher M, Heřman M, Horák D, Černá M, Kozák J, Bučil J, Langová K. MRA of the abdominal aorta and peripheral arteries: comparison of the use of different paramagnetic contrast materials

Aim. To compare the quality of the first pass MR angiography (MRA) performed with different paramagnetic contrast agents and to evaluate if the quality of MRA in the groups is sufficient for optimal therapeutic planning.

Method. We compared 38 examinations, which were performed with different paramagnetic contrast agent - Gadovist (2 groups with amount of contrastn agent 10 ml a 8 ml), Multihance (10 ml), Vasovist (10 ml). The examinations were choosen randomly, age of the patients was from 26 to 86, mean 61 years. 1, 5 T MR machine (Siemens Magnetom Avanto) was used for the examinations with standard examination protocol. Objective evaluation of the quality of MRA was assesed by postcontrast increase of signal intensity comparison. Subjective evaluation of tha quality of MRA was assesed by six blinded evaluators. Anova test and analysis of variance were used for statistic assessment.

Results. There was a statistically significant difference in postcontrast increase of signal intensity in abdominal aorta between both groups of Gadovist compared with the group of Multihance and Vasovist in objective evaluation. Subjectively there was no significant difference in the quality of MRA.

Conclusion. The quality of all MRA examinations performed with contrast agents mentioned above was sufficeint to obtain adequate diagnostic information, subjectively there was no statistically significant difference in the quality of MRA. Gadovist-enhanced MRA was the best evaluated objectively.

Keywords: ischemic disease of lower leg arteries, MR angiography, paramagnetic contrast agent.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět