Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Zprávy


Ces Radiol 2010;64(2): 166

Profesor Peregrin prezident Cardiovascular and Interventional Iadiological Society of Europe (CIRSE) a čestný člen Society of Interventional Radiology (SIR)


Profesor Jan Peregrin se narodil v Hradci Králové, v tehdejším Československu. Studia fakulty medicíny ukončil v roce 1975 na LF UK v Hradci Králové. Následně nastoupil v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM). Jeho učitelem byl průkopník intervenční radiologie profesor Alfred Bělán. Kromě let 1984 až 1987, kdy pracoval v Univerzitní nemocnici v Kuwaitu, pracuje nadále v IKEM. V roce 1991 se stal přednostou ZRIR.

Začátky kariéry profesora Jana Peregrina byly spojeny s prováděním periferních a koronarografických vyšetření, které následovalo provádění angioplastik v  těchto oblastech. Po převzetí intervencí na věnčitých tepnách kardiology se profesor Peregrin zaměřil na intervence v tepenném a žilním řečišti, které následovaly intervence nevaskulární, především intervence na žlučových a  močových cestách.

V tepenné oblasti se zaměřil na intervence na ledvinných tepnách zvláště u  dětí a pacientů po transplantaci ledvin, dále na infrapoliteální intervence u  pacientů s kritickou končetinovou ischémií, především na pacienty s  diabetickou nohou. Nevaskulární intervence pak byly spojeny převážně s povahou institutu, tedy s transplantacemi ledvin a jater. Zaměřil se na nefrostomie transplantovaných ledvin a žlučové drenáže, též u transplantovaných jater.

Profesor Peregrin s kolegy z jiných pracovišť dovedl ke klinické praxi transplantaci Langerhansových ostrůvků a v experimentu pracoval a pracuje na perkutánní náhradě aortální chlopně.

Kromě lékařské profese je profesor Peregrin vášnivých lyžařem, hráčem tenisu a  ve stolním tenisu je stále soutěžním hráčem. Kromě toho bývalý DJ je vášnivým čtenářem, především vědecko-fantastické literatury.

Profesor Peregrin se významně zasloužil spolu s profesorem Belánem a naším společným dobrým přítelem profesorem Josefem Röschem o rozvoj intervenční radiologie v dřívějším Československu a následně v České republice. Byl zakládajícím členem Sekce intervenčních radiologů České radiologické společnosti při ČLS JEP, která se následně transformovala v Českou společnost intervenční radiologie též při ČLS JEP (CSIR). Byl dlouholetým předsedou obou těchto společností. Byl prezidentem 1. až 9. mezinárodního workshopu intervenční radiologie v Praze.

Od roku 2004 je vedoucím Subkatedry intervenční radiologie IPVZ. Zasloužil se o to, že více než 80 lékařů atestovalo z oboru intervenční radiologie.

Členem Evropské společnosti kardiovaskulární a intervenční radiologie (CIRSE) se stal profesor Jan Peregrin v roce 1985. Členem Executtive Committee byl od roku 1998, následně byl v roce 1999 prezidentem CIRSE kongresu v Praze. Od té doby vystřídal různé pozice, stal se programovým vedoucím pro kongresy v  Lucernu a Beleku, jako pokladník CIRSE pracoval v letech 2005-2007. Následně se stal vicepresidentem CIRSE.

V říjnu 2009 se profesor Peregrin stal prezidentem CIRSE, tím byla oceněna jeho záslužná činnost na poli evropské společnosti. Čeká ho však nelehký úkol, po prezidentování Andy Adama, Johannese Lammera a Jima Reekerse, čelit nátlaku jiných odborností. Významným krokem je pak zavedení evropské atestace z  intervenční radiologie.

Letos na kongresu SIR v Tampě byl oceněn titulem Honorary Fellow SIR USA.

Kromě výše uvedeného je profesor Jan Peregrin po profesoru Belánovi mým učitelem, bývalým přednostou a hlavně velmi dobrým kamarádem, kterému za mnohé vděčím. Nadále aktivně pracuje jako člen výboru CSIR a aktivně se zapojil při vytváření kardiovaskulárních center v České republice.

Za CSIR ČLS JEP panu profesorovi Janu Peregrinovi blahopřejeme k jeho úspěchům a přejeme hodně zdaru v jeho nové významné funkci.

doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.
předseda CSIR ČLS JEP
přednosta KZM 2. LF UK a FN Motol


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět