Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(2): 158 -165

Úloha N-acetylcysteinu u zvířat s nepoškozenou ledvinou a indukovaným renálním poškozením v konceptu kontrastové nefropatie: krátkodobý pokus na potkanech

N-Acetylcysteine in animals with intact kidney and induced renal injury in concept of contrast-induced nephropathy: acute experiment in rats

Jan Šochman1, Jan H. Peregrin2, Luděk Kopkan3, Marcela Bürgelová4, Luděk Červenka3
1Klinika kardiologie IKEM, Praha
2Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha
3 Pracoviště experimentální medicíny IKEM, Praha
4Klinika nefrologie a Transplantcentrum IKEM, Praha
SOUHRN

Šochman J, Peregrin JH, Kopkan L, Bürgelová M, Červenka L. Úloha N-acetylcysteinu u zvířat s nepoškozenou ledvinou a indukovaným renálním poškozením v konceptu kontrastové nefropatie: krátkodobý pokus na potkanech

Cíl. Doposud schází experimentální nález na zvířatech podporující racionále v užití N-acetylcysteinu (dále jen NAC) cíleně na různé typy poškození ledvin napodobující lidské podmínky. Dokonce není v literatuře zřejmý ani jednoznačný pohled na základní interakce mezi NAC a jodovou kontrastní látkou v podmínkách tzv. kontrastové nefropatie na terénu bez odstupňovaného poškození ledviny. Cílem této práce je pokusit se ověřit projektivní účinek NAC experimentem na zvířeti.

Metoda. Celkový počet 139 potkanů byl rozdělen do 3 skupin: skupina I (n = 42) zahrnovala zvířata bez jakéhokoliv poškození ledviny, skupina II (n = 55) obsahovala zvířata se subtotální nefrektomií a  skupinu III (n = 42) tvořila zvířata opět se subtotální nefrektomií a navíc vystavených ještě 12hodinovému nedostatku vody. Každá z uvedených skupin byla ještě dále dělena do 6 podskupin: Kontrolní skupina byla ponechána bez jakékoliv intervence (chirurgické či farmakologické), NAC podskupina dostala NAC v dávce 100 mg/kg tělesné hmotnosti, MIO podskupina dostala meglumin ioxatalamát 6 ml/kg a IOH podskupina dostala stejnou dávku iohexolu. U zbylých 2 podskupin byla vždy užita kombinace NAC s příslušnou kontrastní látkou v  stejném dávkování (tj. MIO + NAC podskupina a IOH + NAC podskupina). Plazmatická hladina kreatininu a clearance kreatininu byly měřeny před podáním uvedených látek a dále za 1, 3 a 7 dnů.

Výsledky. Podání NAC zlepšilo proměnné postavené na kreatininu (hladina kreatininu a clearance) již první den po expozici kontrastní látky (p < 0,05) a oslabila nežádoucí dopad použitých kontrastních látek v době mezi 1. a 7. dnem ve srovnání se skupinami bez podaného NAC v  podmínkách různého typu a závažnosti poškození ledvin.

Závěr. NAC významně zlepšuje na kreatininu závislé ukazatele za situací různého druhu poškození ledviny (od podání jódové kontrastní látky až po kombinace obsahující nefropenický inzult a depleci vody).

Klíčová slova: N-acetylcystein, jódové kontrastní látky, angiografie, nefropatie.

SUMMARY

Šochman J, Peregrin JH, Kopkan L, Bürgelová M, Červenka L. N-Acetylcysteine in animals with intact kidney and induced renal injury in concept of contrast-induced nephropathy: acute experiment in rats

Aim. So far there is no evidence confirming effect of N-Acetylcysteine (NAC) administration on renal functions in various types of kidney-injured animals mimicking human conditions. Even in elementary interaction between NAC and iodinated contrast agents in terms of contrast-induced nephropathy (CIN) without graded kidney insult the literature does not reveal a consistent view. Our aim was to evaluate NAC protective effect in animal experiment.

Method. A total number of 139 rats were divided into 3 groups: Group I (n = 42) involved intact animals with no insult, Group II (n = 55) consisted of animals with subtotal nephrectomy, and Group III (n = 42) were animals with subtotal nephrectomy and further 12-hour long water intake restriction. Each of above groups was divided into 6 individual subgroups as follows: control subgroup without any pharmacology intervention, NAC subgroup was given NAC 100 mg/kg b.w, MIO subgroup received meglumine ioxatalamate 6 ml/kg b.w, while IOH subgroup was administered iohexol 6 ml/kg b.w. In the remaining 2 subgroups, a combination of contrast agent plus NAC was administered (MIO + NAC, and IOH + NAC). Plasma creatinine as well as creatinine clearance was measured before any agent administration, and 1, 3, and 7 days later for further evaluation.

Results. NAC administration improved creatinine-derived parameters (plasma creatinine concentration and clearance as well) on the first day after iodine contrast agent administration (p < 0.05) and attenuated negative impact of such contrast agents between day 1 to 7 in comparison to subgroups without NAC administration in various types of kidney injury.

Conclusion. NAC significantly improved creatinine-derived parameters in terms of various types of kidney insult.

Key words: N-Acetylcysteine, iodine contrast agents, angiography, nephropathy


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět