Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2010;64(2): 137 -144

Současné možnosti diagnostiky a léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody

Recent possibilities of the diagnostics and treatment of the acute brain ischemia

Jiří Lacman1, Ladislava Janoušková2
1Radiodiagnostické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, Praha
2Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha
SOUHRN

Lacman J, Janoušková L. Současné možnosti diagnostiky a léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody

Práce shrnuje nejnovější postupy v diagnostice a léčbě akutní ischemické CMP včetně endovaskulárních technik - mechanické trombektomie.

Klíčová slova: cévní mozková příhoda, i.v. trombolýza, i.a. trombolýza, mechanická embolektomie.

SUMMARY

Lacman J, Janoušková L. Recent possibilities of the diagnostics and treatment of the acute brain ischemia

The presented article is reviewing the recent approaches in the diagnostics and treatment of the acute brain ischemia including endo-vascular techniques exploiting mechanical thrombectomic devices.

Keywords: ischemicstroke, IV trombolysis, IA trombolysis, mechanical embolectomy.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět