Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2010;64(2): 133 -136

Aplazie vena cava inferior

Aplasia of the inferior vena cava

Radim Pavlík1, Miloslav Roček1, Radek Pádr1, Michal Polovinčák1, Petra Zimolová2, Vladimír Jirka3
1Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
2 Oddělení kardiologie FN Motol
3Interní oddělení II (kardiologie) Nemocnice Tábor
SOUHRN

Pavlík R, Roček M, Pádr R, Polovinčák M, Zimolová P, Jirka V. Aplazie vena cava inferior

Kongenitální aplazie vena cava inferior (VCI) je vzácné onemocnění, které může být dlouho asymptomatické a zpravidla se poprvé manifestuje u dospívajících jako hluboká žilní trombóza pánevních a stehenních žil. Příčinou hluboké žilní trombózy u těchto pacientů je neadekvátní návrat žilní krve z dolní poloviny těla přes nedostačující kolaterální řečiště, často kombinovaný s některým typem trombofilie. V našem případě je popsán diagnostický a terapeutický postup u 211etého pacienta s kongenitální aplazií renálního segmentu VCI se zcela vzácným typem odtoku cestou horní mesenterické žíly a vena portae. Vzhledem k vysoce rizikovému chirurgickému řešení je často endovaskulární přístup jediným vhodným postupem v terapii této vrozené anomálie.

Klíčová slova: aplazie, hluboká žilní trombóza, mechanická trombektomie, trombolýza, vena cava inferior.

SUMMARY

Pavlík R, Roček M, Pádr R, Polovinčák M, Zimolová P, Jirka V. Aplasia of the inferior vena cava

Congenital aplasia of the inferior vena cava (IVC) is a rare illness, which can stay asymptomatic for long period of time. Its most common manifestation is a deep vein thrombosis of the pelvic and femoral veins at young patient. The reason for generation of deep vein thrombosis is a nonadequate return of the venous blood from the lower half of the body across insufficient collateral bed, accompanied frequently with some type of coagulopathy In the presented case, diagnostic and therapeutic methods at 21 - year-old patient with congenital aplasia of the renal segment IVC with a quite rare type of short circuit via superior mesenteric vein and portal vein are described. Considering the surgical solution as highly dangerous, endovascular approach is the only suitable technique in the therapy of presented abnormality.

Key words: aplasia, deep vein thrombosis, mechanical thrombectomy, thrombolysis, inferior vena cava.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět