Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(2): 121 -125

Perkutánní léčba cévních komplikací po ortotopické transplantaci jater - naše střednědobé výsledky

Percutaneous intervention in vascular complications after orthotopic liver transplantation - our mid-term results

Jarmila Laštovičková, Jan Peregrin
IKEM, Praha
SOUHRN

Laštovičková J, Peregrin J. Perkutánní léčba cévních komplikací po ortotopické transplantaci jater - naše střednědobé výsledky

Cíl. Prezentovat naše zkušenosti s perkutánní intervencí u cévních komplikací po ortotopické transplantaci jater.

Metoda. Od roku 1998 do roku 2009 jsme na našem pracovišti provedli perkutánní transluminální angioplastiku u 20 pacientů s cévními komplikacemi po transplantaci jater. PTA pro stenózu hepatické artérie nebo truncus coeilacus byla provedena u 18 nemocných, z toho ve 14 případech s implantací stentu. Jedenkrát byla řešena stenóza dolní duté žíly, jedenkrát stenóza portální žíly, obojí s implantací stentu.

Výsledky. V našem souboru jsme dosáhli technické úspěšnosti 100%. Kromě disekce tepny u jednoho nemocného, která neměla vliv na výsledek výkonu, jsme žádnou další komplikaci nezaznamenali. Během průměrné doby sledování 2,7 roku (1 měsíc až 9 let) nebyla nalezena restenóza léčené cévy.

Závěr. Perkutánní transluminální angioplastika je bezpečnou metodou v léčbě některých cévních komplikací po ortotopické transplantaci jater. U stenóz trunkus coeliacus a arteria hepatica ji lze považovat za metodu volby s  vysokým procentem technické úspěšnosti a slibnými střednědobými výsledky.

Klíčová slova: transplantace jater - cévní komplikace, PTA/stent, stenóza arteria hepatica.

SUMMARY

Laštovičková J, Peregrin J. Percutaneous intervention in vascular complications after orthotopic liver transplantation - our mid-term results

Aim. To present our own experience with percutaneous intervention in vascular complications in patients after orthotopic liver transplantation.

Method. From 1998 to 2009 we performed in our institution percutaneous transluminal angioplasty in 20 patients with vascular complications after liver transplantation. Hepatic artery stenosis was treated in 18 cases, in 14 patients with stent placement. Both inferior vena cava stenosis in one patient and stenosis of portal vein also in one patient were treated with stent implantation.

Results. Technical success in our group of patients was 100%. Dissection of the treated artery developed in one patient without consequence on the effect of the procedure. All other procedures were without complications. Restenosis was not diagnosed during the average 2.7 year (1 month - 9 years) follow-up time.

Conclusion. Percutaneous angioplasty is safe method in treatment of vascular complications after liver transplantation. PTA with stent placement in the stenosis of celiac and hepatic artery has high technical success rate and promising mid-term results.

Key words: liver transplant - vascular complications, PTA/stent, hepatic artery stenosis.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět