Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(2): 116 -120

Transarteriální chemoembolizace hepatocelulárního karcinomu u pacientů indikovaných k transplantaci jater

Transarterial chemoembolisation of the hepatocellular carcinoma in patients indicated to liver transplantation

Jarmila Laštovičková, Jan Peregrin
IKEM, Praha
SOUHRN

Laštovičková J, Peregrin J. Transarteriální chemoembolizace hepatocelulárního karcinomu u pacientů indikovaných k transplantaci jater

Cíl. Uvést naše vlastní zkušenosti s konvenční chemoembolizací a  chemoembolizací pomocí částic uvolňujících léčivo u pacientů s  hepatocelulárním karcinomem indikovaných k transplantaci jater. Metoda. V roce 2008 a 2009 jsme na našem pracovišti provedli chemoembolizací u 13 pacientů s  HCC v terénu jaterní cirhózy indikovaných k transplantaci jater. U sedmi nemocných byla provedena konvenční TÁCE emulzí lipiodolu s doxorubicinem, u  šesti nemocných TACE s použitím částic uvolňujících léčivo s navázaným doxorubicinem.

Výsledky. CT vyšetření provedené za 4-6 týdnů po výkonu prokázalo vyplnění ložiska tumoru lipiodolem u pěti pacientů, rozsáhlé nekrózy tumoru po DEB-TACE rovněž u pěti pacientů. U osmi nemocných již byla provedena OLTx s průměrnou dobou na čekací listině 3,4 měsíce. Pět nemocných je po transplantaci bez známek rekurence tumoru s dobrou jaterní funkcí. Jedna pacientka zemřela v  souvislosti s transplantací. U dvou nemocných došlo po transplantaci k  rekurenci tumoru jater.

Závěr. TACE je bezpečnou neoadjuvantní terapií u pacientů s HCC indikovaných k  transplantaci jater.

Klíčová slova: Transarteriální chemoembolizace, hepatocelulární karcinom, transplantace jater, DC-Bead.

SUMMARY

Laštovičková J, Peregrin J. Transarterial chemoembolisation of the hepatocellular carcinoma in patients indicated to liver transplantation

Aim. Presentation of our own experience with conventional chemoembolisation and chemoembolisation with drug eluting beads in patients with hepatocellular carcinoma before liver transplantation. Method. 13 patients with hepatocellular carcinoma in cirhotic liver were treated with transarterial chemoembolization in 2008 and 2009 prior to liver transplantation. There were 7 conventional chemoembolization procedures (lipiodol and doxorubicin) and 6 TACE with doxorubicin loading on drug eluting bead.

Results. On CT examination 4-6 weeks after procedure we found complete lipiodol uptake in the tumor in 5 patients, large tumor necrosis after DEB-TACE also in 5 patients. Eight patients were transplanted with mean period on waiting list 3.4 month. Five patients are without recurrence of tumor with good liver function. One patient died in the early posttransplantation period. Recurrence of hepatocellular carcinoma was found in 2 patients.

Conclusion. TACE is safe method of neoadjuvant therapy in patients with HCC prior to liver transplantation.

Key words: transarterial chemoembolization, hepatocellular carcinoma, liver transplantation, DC Bead.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět