Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(2): 103 -115

Radiofrekvenční ablace osteoidního osteomu

Radiofrequency ablation of osteoid osteoma

Jan Křístek
Klinika zobrazovacích metod FN U sv. Anny, Brno
SOUHRN

Křístek J. Radiofrekvenční ablace osteoidního osteomu

Cíl. Shrnutí klinických projevů osteoidního osteomu a možnosti jeho perkutánní léčby s důrazem na radiofrekvenční ablaci (RFA). Porovnání našeho souboru pacientů a výsledků této metody s výsledky světových pracovišť a zhodnocení úspěšnosti, rizik a komplikací.

Metoda. V našem souboru jsme takto ošetřili 20 pacientů (71% mužů, 29% žen) s  průměrným věkem 19,2 let v různých lokalizacích za použití aparatury se systémem perfundované jehly Integra/Berchtold Elektrotom HiTT 106 (Plainsboro, NJ, USA). Výsledky. Kompletní odeznění příznaků po první RFA bylo dosaženo u  17 pacientů (85 %), dva pacienti s recidivou (10%) byli úspěšně ošetřeni druhou intervencí, u jednoho pacienta jsme byli neúspěšní. Celková úspěšnost tedy dosahuje 95%. Technické komplikace jsme měli u dvou pacientů (10 %), klinické komplikace také u dvou pacientů (10 %) (jedna lehká popálenina kolem vstupu jehly, jedna hluboká popálenina s abscesem).

Závěr. Perkutánní RFA může ve velkém počtu případů spolehlivě nahradit klasickou operační techniku s nízkou mírou komplikací, vysokou úspěšností a  minimalizací invazivity a doby hospitalizace.

Klíčová slova: radiofrekvenční ablace, osteoidní osteom, perfundovaná elektroda.

SUMMARY

Křístek J. Radiofrequency ablation of osteoid osteoma

Aim. Summary of clinical signs od osteoid osteoma and its treatment with percutaneous radiofrequency ablation (RFA). Comparison of our group of patients and results with data published in literature and evaluation of efficacy, risks and complications.

Method. We treated 20 patients with osteoid osteoma (71% males, 29% females) in the years 2001-2007, average age was 19,2 years. The osteoid osteoma nidi were in various locations. We used the perfused "wet" electrode type Integra/Berchtold Elektrotom HiTT 106 (Plainsboro, NJ, USA).

Results. Complete relief of symtptoms was achieved in 17 cases (85%), 2 patients (10%) had a recurrence of pain and were treated with a second intervention, we were unsuccesful in one case. The clinical success of treatment was 95%. We had technical difficulties in 2 cases (10%) and clinical complications in 2 patients (10%) (1 self-limited skin burn along the needle trajectory, 1 deep burn complicated by abscess).

Conclusion. Percutaneus RFA can replace the classic surgical treatment in most of cases thanks to the low complication rate, high efficacy, minimal invasivity and brief hospitalization.

Key words: radiofrequency ablation, osteoid osteoma, perfused electrode.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět