Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(2): 93 -102

Intervenční radiologie u onkologických onemocnění

Interventional Radiology in Cancer Patients

Vlastimil Válek1, Tomáš Andrašina1, Zdeněk Kala2, Igor Kiss2, Jiří Tomášek?, Lenka Ostřížková?
1Radiologická klinika FN Brno, PMDV a LF MU v Brně
2 Chirurgická klinika FN Brno, PMDV a LF MU v Brně
3Klinika komplexní onkologické péče MOU a LF MU v Brně
4 Hematoonkologická klinika FN Brno, PMDV a LF MU v Brně
SOUHRN

Válek V, Andrašina T, Kala Z, Kiss I, Tomášek J, Ostřížková L. Intervenční radiologie u onkologických onemocnění

Cíl. Uvést přehled intervenčních radiologických metod u onkologických nemocných včetně literárních výsledků a našich vlastních zkušeností.

Metoda. Od roku 1994 se na našem pracovišti systematicky zabýváme onkologickými intervenčními výkony. Nejprve jsme do praxe zavedli implantaci kovových samoexpandibilních stentů u nemocných s maligní stenózou jícnu, žlučových cest a tlustého střeva, poté jsme začali provádět chemoembolizace, regionální chemoterapii a konečně perkutánní ablační postupy. Do roku 2010 jsme takto ošetřili více než 2000 klientů. Nemocní jsou na našem pracovišti od roku 1997 k těmto výkonům indikováni pouze na základě doporučení Indikační onkologické komise a ve většině případů se jedná a komplexní přístup kombinace více těchto metod s chemoterapií či chirurgickým výkonem.

Výsledky. Na našem pracovišti jsme retrospektivně zhodnotili soubor 28 nemocných s HCC, u kterých jsme provedli RFA a TÁCE. Sledovali jsme dobu rekurence za 1, 2 a 3 roky a za 5 let a dosáhli jsme 68 %, 45 %, 38 % a21%. U15% jsme v léčbě pokračovali i při progresi onemocnění a je nutné zdůraznit, že především extrahepatální progrese onemocnění nemusí být důvodem k ukončení léčby. V našem souboru 72 nemocných s metastázami kolorektálního karcinomu, jejichž velikost byla 5 a méně cm bez mimojaterního postižení, dosáhl medián přežití od stanovení diagnózy metastázy 35,8 měsíců s 95% konfidenčním intervalem (30, 9-42,8 měsíců). Tří a pětileté přežití dosáhlo 49 % a 22%. Průměrná velikost termoablované leze byla 29 mm. U klientů s  cholangiocelulárním karcinomem jsme v prospektivní randomizované studii prokázali, že brachyterapie v kombinaci s radioterapií a zavedením kovového stentu prodlužuje průměrnou délku života z 233,5 dnů (pouze zavedení stentu) na 399,8 dnů. V souboru našich 20 pacientů s maligní stenózou žlučových cest s  diagnózou CCC, kterým jsme po zavedení kovového samoexpandibilního stentu nabídli BRT a systémovou chemoterapii, byl medián přežití těchto nemocných 16, 1 měsíce. Ve stejné studii pak máme 11 pacientů, kterým jsme po zavedení stentu a BRT nabídli TÁCE. Medián přežití těchto nemocných je 25,16 měsíce.

Závěr. Onkologické intervenční výkony dnes umožňují intervenčním radiologům nabídnout klientům s maligním onemocněním celou škálu paliativních i kurativních výkonů a měly by být nabízeny v každém centru komplexní onkologické péče.

Klíčová slova: HCC, metastáza, termoablace, chemoembolizace, RFA, TÁCE, TACÍ, CCC, stent, brachyterapie.

SUMMARY

Válek V, Andrašina T, Kala Z, Kiss I, Tomášek J, Ostřížková L. Interventional Radiology in Cancer Patients

Aim. To provide an overview of radiological interventional methods for cancer patients including published and our own experience.

Method. We are systematically involved in performing oncological interventions since 1994. We first put into practice the implantation of metal self-expandible stents in patients with malignant stenosis of biliary tract, esophagus and colon, then we started to implement chemoembolization, regional chemotherapy, and finally, percutaneous ablation procedures. We have performed oncological interventions in more than 2,000 clients. Patients in our departement are indicated for these methods only on the basis of oncological indicating committee recommendations since 1997 and in the most of cases it is a comprehensive approach combining several of these procedures with chemotherapy or surgery.

Results. We retrospectively evaluated a set of 28 patients with HCC, in which we performed combination of RFA and TACE. We followed up them for recurrence in 1st, 2nd, 3rd and 5th year and we have reached survival of 68%, 45%, 38% and 21%. At 15% of patients, we continued to treat despite the progression of the disease and it should be emphasized that mainly extrahepatic disease progression may not be a reason for discontinuation of therapy. In our group of 72 patients with metastatic colorectal cancer with size of metastasis less than 5cm without extrahepatic disease, we reached median survival from the time of metastasis diagnosis 35.8 months with 95% confidence interval (30.9 to 42.8 months). 3 and 5 year survival rate was reached 49% and 22%. The average size of ablated lesions was 29 mm. In prospective randomized study of patients with cholangio cellular carcinoma we demonstrated that brachytherapy in combination with radiotherapy and the implantation of a metal stent increases survival from 233.5 days (in patients only with implantation of a stent) to 399.8 days in group with combination of methods. In our set of 20 patients with malignant billiary stenosis with a diagnosis of CCC, in which was performed implantation of a metal self expandible stent, brachytherapy and systemic chemotherapy, the median survival for these patients was 16.1 months. In the same study of 11 patients with combination of stent implantation, brachytherapy and chemoembolization median survival was 25.16 months.

Conclusion: Radiological interventions for oncological patients now offer wide range of palliative and curative procedures and should be offered in any complex oncology centers.

Key words: HCC, metastasis, termoablation, chemoembolization, RFA, TACE, TACI, CCC, stent, brachytherapy.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět