Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(3): 185 -191

18F-FDG PET/CTV DIAGNOSTICE A STÁŽOVÁNÍ KARCINOMŮ PANKREATU

18F-FDG PET/CT IN PANCREATIC CARCINOMA: DIAGNOSIS AND STAGING

Pavel Koranda1, Eva Buriánková1, Radim Formánek1, Jiří Kysučan2, Roman Havlík2, Miroslav Mysliveček1
1Klinika nukleární medicíny LF UP a FN, Olomouc
2I. chirurgická klinika FF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Koranda P, Buriánková E, Formánek R, Kysučan J, Havlík R, Mysliveček M. 18F-FDG PET/CT v diagnostice a stážování karcinomů pankreatu

Cíl. Posoudit spolehlivost 18F-FDG PET/CT při diagnostice ložiskových lézí pankreatu a při hodnocení resekovatelnosti adenokarcinomů pankreatu.

Metoda. Pomocí 18F-FDG PET/CT s podáním i.v. kontrastní látky bylo vyšetřeno celkem 106 pacientů s diagnostikovaným nebo suspektním karcinomem pankreatu. Maligní tumor slinivky břišní byl následně potvrzen u 72 pacientů pomocí histologie, kontrolního CT nebo klinického sledování. Operováno bylo 67 osob, z toho 42 pacientů mělo maligní onemocnění pankreatu.

Výsledky. 18F-FDG PET/CT vyšetření správně detekovalo maligní nádor pankreatu u 61 pacientů, falešně negativní bylo u 11 pacientů, falešně pozitivní u pěti pacientů (senzitivita 85%, specificita 85%, diagnostická přesnost 85%). Spolehlivost detekce uzlinových metastáz a  vzdálených metastáz byla hodnocena na podskupině 67 osob, které byly operovány. Postižení lymfatických uzlin (peroperačně prokázané u 16 pacientů) bylo pomocí 18F-FDG PET/CT správně detekováno u osmi pacientů, 18F-FDG PET/CT bylo falešně negativní u osmi pacientů a falešně pozitivní u čtyř pacientů - senzitivita 50%, specificita 92%, diagnostická přesnost 82%. Vzdálené metastázy (peroperačně prokázané u 22 pacientů) byly pomocí 18F-FDG PET/CT správně odhaleny u 12 pacientů, 18 F-FDG PET/CT bylo falešně negativní u deseti pacientů a falešně pozitivní u  jednoho pacienta - senzitivita 55%, specificita 98%, diagnostická přesnost 84%. Podle výsledků 18F-FDG PET/CT byly karcinomy pankreatu u 19 pacientů zhodnoceny jako neresekovatelné.

Závěr. 18F-FDG PET/CT se jeví jako vhodná diagnostická metoda u pacientů s karcinomy pankreatu, ačkoli senzitivita detekce uzlinových i vzdálených metastáz je nižší než specificita. 18F-FDG PET/CT zabraňuje provádění neindikovaných operací u pacientů s  pokročilou fází maligního onemocnění.

Klíčová slova: 18F-FDG, pozitronová emisní tomografie, CT, tumory pankreatu.

SUMMARY

Koranda P, Buriánková E, Formánek R, Kysučan J, Havlík R, Mysliveček M. 18F-FDG PET/CT in pancreatic carcinoma: diagnosis and staging

Aim. To evaluate the reliability of contrast-enhanced 18F-FDG PET/CT in the preoperative evaluation of patients with pancreatic masses and in the assessment of the resectability of pancreatic cancer.

Methods. A total of 106 patients with suspicion of pancreatic carcinomas or with diagnosed tumors underwent contrast-enhanced 18 F-FDG PET/CT. Malignancy was subsequently confirmed in 72 patients. Intraoper-ative findings (42 malignancies in 67 surgeries), follow-up CT and clinical investigation were used as reference standards.

Results. Contrast-enhanced 18F-FDG PET/ CT correctly detected pancreatic carcinoma in 61 patients, 18F-FDG PET/CT findings were false negative in 11 patients, false positive in 5 patients (sensitivity 85%, specificity 85%, accuracy 85%). Reliability of N and M staging was evaluated in the subgroup of 67 patients which underwent surgical exploration. Lymph node involvement (16 patients) was correctly detected using 18F-FDG PET/ CT in 8 patients, PET/CT was false negative in 8 patients and false positive 4 patients (sensitivity 50%, specificity 92%, accuracy 82%). 18F-FDG PET/CT correctly revealed distant metastases (22 patients) in 12 patients, was false negative in 10 patients and false positive in 1 patient (sensitivity 55%, specificity 98%, accuracy 84%). According to 18F-FDG PET/CT results, 19 patients with pancreatic carcinoma were judged to have non-operable disease.

Conclusion. Contrast-enhanced multislice 18 F-FDG PET/CT appears to be an attractive staging tool for pancreatic cancer, although the N and M sensitivity values are lower than levels of specificity. It could help to omit a non-indicated surgery in patients with advanced disease.

Key words: 18F-FDG, positron-emission tomography, X-ray computed tomography, pancreatic neoplasms.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět