Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(3): 192 -197

JEDNODENNÍ SCINTIGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ KOMBINUJÍCÍ 99mTc-MIBI/ 99mTcO4 SUBTRAKCI A DVOUFÁZOVOU 99mTc-MIBI SCINTIGRAFII A SPÉCT U PACIENTŮ STERCIÁRNÍ HYPERPA

ONE-DAY SCINTIGRAPHIC PROCEDURE COMBINING 99mTc-MIBI/PERTECHNETATE SUBTRACTION METHOD WITH PERCHLORATE DISCHARGE AND DOUBLE-PHASE 99mTc-MIBI SCINTIGRAPHY WITH SPECT IN PATIEN

Pavel Koranda1, Milan Halenka2, Jana Zahálková3, Zdena Kosatíková2 , Miroslav Mysliveček1
1Klinika nukleární medicíny LF UP a FN, Olomouc
2 III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc
3Hemodialyzační oddělení, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Šternberk
SOUHRN

Koranda P, Halenka M, Zahálková J, Kosatíková Z, Mysliveček M. Jednodenní scintigrafické vyšetření kombinující 99mTc-MIBI/ 99mTcO4subtrakci a dvoufázovou 99mTc-MIBI scintigrafii a  SPECT u pacientů s terciární hyperparatyreózou

Cíl. Ověřit účinnost detekce nodulární hyperplázie příštítných tělísek u hemodialyzovaných pacientů s terciární hyperparatyreózou pomocí jednodenního komplexního scintigrafického vyšetření.

Metoda. Celkem bylo vyšetřeno 15 pacientů s terciární hyperparatyreózou. Z toho u 13 pacientů byla aspirační biopsií nebo operací prokázána přítomnost 21 nodulárně změněných příštítných žláz (objem 0,1-2,2 ml, průměrný objem 0,73 ml, medián 0,5 ml). U všech pacientů bylo provedeno jednodenní scintigrafické vyšetření kombinující 99mTc-MIBI/ 99mTcO4 subtrakci s podáním chloristanu a dvoufázovou 99m Tc-MIBI scintigrafii a SPECT.

Výsledky. Subtrakční scintigrafie nebyla hodnotitelná u  dvou pacientů pro nedostatečnou akumulaci radiofarmaka ve štítné žláze. U  pacientů s terciární hyperparatyreózou bylo scintigraficky detekováno 16 nodulárně změněných příštítných tělísek (12 subtrakční metodou, 13 dvoufázovou 99mTc-MIBI scintigrafii, devět oběma metodami), z toho dvě nodulárně změněná příštítná tělíska nebyla nalezena pomocí sonografie. Radionuklidové komplexní vyšetření bylo falešně negativní u pěti nodulárně změněných příštítných tělísek (objemy 0,2, 0,4, 0,4, 0,5 a 0,5 ml).

Závěr. Komplexní scintigrafické vyšetření je schopné detekovat nodulární hyperplazii příštítných tělísek u pacientů s terciární hyperparatyreózou s dobrou senzitivitou (včetně detekce ložisek v ektopických lokalizacích). Subtrakční metoda a dvoufázová MIBI scintigrafie jsou komplementární metody, senzitivita detekce zmnožené paratyreoidální tkáně je nejvyšší, pokud se obě metody použijí současně. Obdobně komplementární je i  vztah scintigrafie a sonografie.

Klíčová slova: hyperparatyreóza, scintigrafie, 99mTc-sestamibi, 99mTc-technecistan.

SUMMARY

Koranda P, Halenka M, Zahálková J, Kosatíková Z, Mysliveček M. One-day scintigraphic procedure combining 99mTc-MIBI/ pertechnetate subtraction method with perchlorate discharge and double-phase 99m Tc-MIBI scintigraphy with SPECT in patients with tertiary hyperparatyroidism

Aim. To evaluate the capability of one-day comprehensive scintigraphic procedure to detect a nodular hyperplasia (NH) of parathyroid glands in patients with tertiary hyperparathyroidism.

Methods. A group of 15 patients with tertiary hyperparathyroidism underwent a one-day scintigraphic procedure. 21 hyperplastic parathyroid glands (volumes 0.1-2.2 ml, mean value 0.7 ml, median 0.5 ml) were diagnosed in 13 patients using either ultrasonography (US) with fine needle aspiration biopsy or surgery. The comprehensive scintigraphic procedure was acquired during 3 hours and consisted of 99m Tc-MIBI/pertechnetate subtraction method with perchlorate discharge and double-phase 99mTc-MIBI scintigraphy with SPECT.

Results. Subtraction scintigraphy was not evaluated in 2 patients due to absent pertechnetate uptake. 16 NH of parathyroid glands were detected on scintigraphs (12 NH using the subtraction method, 13 NH by the double-phase MIBI scintigraphy and 9 NH by both methods). 2 NH diagnosed using the scintigraphy did not show any US correlation. The comprehensive scintigraphic procedure was false negative in 5 cases (volumes 0.2, 0.4, 0.4, 0.5 and 0.5 ml).

Conclusion. Our comprehensive one-day scintigraphic procedure (subtraction method with perchlorate discharge and double-phase MIBI scintigraphy with SPECT) has been able to detect NH of parathyroid glands in the majority of patients with tertiary hyper-parathyroidism regardless of the small size of lesions and incidental ectopy The subtraction procedure and double-phase MIBI scintigraphy are complementary methods, and the sensitivity of NH detection is increased using simultaneous combination of both of them. Similar complementarity exists also between scintigraphy and ultrasonography.

Key words: hyperparathyroidism, radionuclide imaging, technetium Tc 99m sestamibi, sodium pertechnetate Tc 99m.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět