Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(3): 198 -202

SPOLEHLIVOST RADIONAVIGOVANÉ BIOPSIE SENTINELOVÝCH LYMFATICKÝCH UZLIN U  PATIENTŮ S MALIGNÍM MELANOMEM - ZHODNOCENÍ KLINICKÝM SLEDOVÁNÍM

RELIABILITY OF THE RADIOGUIDED SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY IN PATIENTS WITH MALIGNANT MELANOMA - A CLINICAL FOLLOW-UP

Pavel Koranda1, Petr Beneš2, Martin Molitor3, Ladislava Kučerová4, Milan Dočkal1, Jaroslav Hirňák3. Miroslav Mysliveček1
1Klinika nukleární medicíny LF UP a FN, Olomouc
2 Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
30ddělení plastické a estetické chirurgie LF UP a FN, Olomouc
4Ústav patologie LF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Koranda P, Beneš P, Dočkal M, Molitor M, Hirňák J, Mysliveček M. Spolehlivost radionavigované biopsie sentinelových lymfatických uzlin u  patientů s maligním melanomem - zhodnocení klinickým sledováním

Cíl. Posoudit spolehlivost detekce lymfatických metastáz biopsií sentinelových lymfatických uzlin (BSLU) u pacientů s maligním melanomem (MM) pomocí následného klinického sledování.

Materiál a metoda. BSLU byla provedena celkem u 167 pacientů s MM. Lokalizace MM: 91 trup, 66 končetiny 10 hlava a krk. pT stadium: 4 pTiS, 48 pTl, 66 pT2, 32 pT3, 17 pT4. Střední doba klinického sledování dosáhla v době vyhodnocení studie 2,7 roku (0,6-5,8, medián 2,5). U  všech pacientů bylo intrakutánně aplikováno 50 MBq 99m Tc-nanokoloidu rozděleně do menších porcí při celkovém objemu 0,5 ml. Lymfoscintigrafie sestávala z dynamické fáze, časných a pozdních statických scintigramů. Akvizice scintigramů byla provedena na dvouhlavové scintilační kameře s HR kolimátory Radionavigovaná BSLU byla zahajována 2-5 hodin po scintigrafii.

Výsledky. Sentinelové lymfatické uzliny byly nalezeny u  všech 167 pacientů. U dvou pacientů se vyskytly lokální recidivy s lymfatickým metastazováním, u nich nebylo možno určit, zda šlo o metastázy primárního tumoru, nebo o metastázy vzniklé z lokální recidivy. Spolehlivost BSLU byla proto hodnocena na souboru 165 pacientů. BSLU odhalila metastázy v  sentinelových uzlinách u 25 osob (15 %). Během následného sledování byly zjištěny metastázy ve svodném lymfatickém povodí u 1 dalšího nemocného (senzitivita BSLU 96,2%, negativní prediktivní hodnota 99,2%). Výskyt lymfatických metastáz dle pT: u jednoho ze 48 pT1 pacientů, šest z 65 pT2, osm z 31 pT3, jedenáct ze 17 pT4. Hematogenní rozsev bez klinických známek postižení lymfatických uzlin byl zjištěn u tří pacientů.

Závěr. Radionavigovaná BSLU detekuje lymfatické metastázy u pacientů s maligním melanomem s vysokou senzitivitou, což je velmi důležité pro včasné zahájení terapie.

Klíčová slova: maligní melanom, scintigrafie, 99mTc-nanokoloid, biopsie sentinelových lymfatických uzlin.

SUMMARY

Koranda P, Beneš P, Dočkal M, Molitor M, Hirňák J, Mysliveček M. Reliability of the radioguided sentinel lymph node biopsy in patients with malignant melanoma - a clinical follow-up

Aim. To evaluate the reliability of detection of lymph node metastases using sentinel lymph node biopsy (SLNB) in patients with malignant melanoma by means of a clinical follow-up.

Methods. 167 consecutive patients with malignant melanoma MM underwent lymphoscintigraphy and radioguided SLNB and subsequently were followed at the Dept. of Oncology. Localization of MM: 91 trunk, 66 extremities, 10 head and neck. pT staging: 4 pTiS, 48 pT1, 65 pT2, 31 pT3, 17 pT4. The mean follow-up time: 2.7 years (0.6-5.8, median 2.5). In all patients 50 MBq of 99mTc-nano-colloid in 0.5 ml was injected intracutaneously in 6-8 small portions around the tumor. The scintigraphic procedure consists of a dynamic scintigraphy, early static scintigrams and delayed scans. All scans were performed using a dual-head gamma-camera equipped with HR collimator. Radioguided SLNB was started 2-5 hours after scintigraphy.

Results. SLNB detected sentinel lymph nodes (SLNs) in all patients. Local recurrences of the MM developed in 2 patients. It was not possible to decide if the lymph node metastases originated from primary tumor or recurrence, therefore a total of 165 patients were studied. Histological examination of excised SLNs detected MM metastases in 25 (15%) patients. Additional metastases in adjacent lymphatic basin were revealed during the subsequent clinical follow-up in 1 patient (sensitivity of SLNB 96.2 %, the negative predictive value being 99.2%). Haematogenous dissemination of MM was detected in 3 patients.

Conclusion. Radioguided SLNB is a reliable procedure even though clinical assessment during the follow-up is applied as a reference parameter. The sensitivity of SLNB detecting lymphatic metastases is high, which is extremely important for early treatment initiation.

Key words: malignant melanoma, scintigraphy, Tc-99m-nanocolloid, sentinel lymph node biopsy.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět