Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(3): 203 -212

KORELACE NÁLEZŮ CELOTĚLOVÉ MR SE STÁŽOVACÍM SYSTÉMEM DURIE/SALMON U PACIENTŮ SMONOKLONÁLNÍGAMAPATIÍ NEJISTÉHO VÝZNAMU A MNOHOČETNÝM MYELOMEM

CORRELATION OF WHOLE-BODY MRI TO DURIE/SALMON STAGING SYSTEM IN PATIENTS WITH MONOCLONAL GAMMOPATHY OF UNCERTAIN SIGNIFICANCE OR MULTIPLE MYELOMA

Miroslav Heřman1, Jan Hrbek1, Vlastimil Ščudla2, Jaroslav Bačovský2, Tomáš Pika2, Jiří Minařík2
1Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2III. interní klinika LF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Heřman M, Hrbek J, Ščudla V, Bačovský J, Pika T, Minařík J. Korelace nálezů celotělové MR se stážovacím systémem Durie/Salmon u pacientů s  monoklonální gamapatií nejistého významu a mnohočetným myelomem

Cíl. Srovnat nový stážovací systém Durie/Salmon PLUS stanovený na základě nálezů celotělové MR a hodnoty sérového kreatininu s  původním systémem Durie/Salmon a zjistit jejich vzájemnou korelaci. Metoda. U  82 pacientů s monoklonální gamapatií nejistého významu nebo mnohočetným myelomem byla provedena celotělová MR a všechna laboratorní vyšetření i prosté snímky tak, aby bylo možné stanovit klasifikaci Durie/Salmon. Pro hodnocení MR nálezů byl skelet rozdělen do devíti oblastí: lebka, krční páteř, hrudní páteř, bederní páteř a sacrum, pánev, sternum, klíčky a žebra, horní končetiny, dolní končetiny. Na základě kombinace počtu ložisek, rozsahu difuzních změn a  hodnoty kreatininu v séru bylo určeno stadium Durie/ Salmon PLUS klasifikace a  srovnáno s klasifikací Durie/Salmon pomocí koeficientu Cohenovo kappa a  doplněno o 95% intervaly spolehlivosti.

Výsledky. Hodnota koeficientu kappa byla 0,479 (p < 0,0001) , 95% interval spolehlivosti pro kappa byl 0,355-0,602. Obě klasifikace se shodovaly v 56,1 % (tj. ve 46 z 82 případů). Ze 36 případů neshody byl nález na MR hodnocen u 28 pacientů (77,8%) jako významnější (u těchto nemocných odhalil postižení skeletu nezjištěné jinými metodami), u osmi nemocných (22,2%) byl hodnocen jako méně výrazný.

Závěr. MR přináší zejména v počátečních stadiích a v nejasných případech onemocnění monoklonální gamapatií nejistého významu a  mnohočetným myelomem nové informace o postižení skeletu. To je zřejmě hlavní důvod, proč jsme zjistili jen průměrnou korelaci mezi klasifikací Durie/Salmon a klasifikací Durie/Salmon PLUS stanovenou pomocí celotělové MR.

Klíčová slova: mnohočetný myelom, monoklonální gamapatie nejistého významu, magnetická rezonance, celotělové zobrazení.

SUMMARY

Heřman M, Hrbek J, Ščudla V, Bačovský J, Pika T, Minařík J. Correlation of whole-body MRI to Durie/Salmon staging system in patients with monoclonal gammopathy of uncertain significance or multiple myeloma

Aim. To compare new staging system Durie/ Salmon PLUS determined on the basis of whole-body MRI and level of serum creatinine with original Durie/Salmon staging system and find their correlation.

Method. Whole body MRI, plane films and spectrum of laboratory examinations were performed in 82 patients with monoclonal gammopathy of uncertain significance or multiple myeloma and Durie/Salmon stage was stated. To assess MRI findings the skeleton was divided into 9 regions: skull, cervical spine, thoracic spine, lumbosacral spine, pelvis, sternum, clavicles and ribs, upper extremities, lower extremities. Durie/Salmon PLUS stage was determined according to the number of skeletal lesions and diffuse changes seen on MRI and serum creatinine level. Durie/Salmon PLUS stage was compared with Durie/Salmon stage by Cohens kappa coefficient and supplemented by 95% confidence interval.

Results. Kappa coefficient was found to be 0.479 (p < 0.0001), 95% confidence interval 0.355-0.602. Both classifications showed agreement in 56.1% (in 46 from 82 cases). More advanced changes were found on MRI in 28 out of 36 cases (77.8%) (MRI found skeletal changes which were not discovered by other methods) , in 8 patients (22.2%) MRI findings were assessed as less advanced.

Conclusion. Whole-body MRI brings new information about skeletal involvement particularly in early and unclear cases with monoclonal gammopathy of uncertain significance and multiple myeloma. This is probably the main reason why we found only average correlation between staging systems Durie/Salmon and Durie/Salmon PLUS stated on the basis of whole-body MRI.

Key words: multiple myeloma, monoclonal gammopathy of uncertain significance, magnetic resonance, whole body imaging.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět