Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2010;64(3): 218 -225

NEINFEKČNÍ PLICNÍ KOMPLIKACE U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI KMENOVÝCH BUNĚK KRVETVORBY

NON-INFECTIOUS PULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS AFTER THE HEMATOPOIETIC STEM CELLTRANSPLANTATION

Andrea Burgetová1, Petr Cetkovský2, Manuela Vaněčková1, Martina Vondráčková1, Jitka Němcová3, Zdeněk Seidl1,3
1RadiodiagnosLická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2Ústav hemaLologie a krevní transfuze, Praha
3vysoká škola zdravotnická, Praha
SOUHRN

Burgetová A, Cetkovský P, Vaněčková M, Vondráčková M, Němcová J, Seidl Z. Neinfekční plicní komplikace u pacientů po transplantaci kmenových buněk krvetvorby

Je předložen souhrn současných poznatků o neinfekčních plicních komplikacích po transplantaci kmenových buněk krvetvorby (hematopoietic stem cell transplantation - HSCT). Plicní komplikace po HSCT patří k nejčastějším a z hlediska dlouhodobé prognózy i nejvýznamnějším komplikacím. Dle vyvolávající příčiny je dělíme na infekční a neinfekční, jejich spektrum je ovlivněno mnoha proměnnými. Včasná diagnostika komplikací a následná terapie je zásadní pro další vývoj transplantovaných. Zobrazovací metody, RTG hrudníku a především HRCT výrazně přispívají k odhalení plicních patologií, problémem je nízká specificita nálezů. V minulosti býval poměr infekčních a neinfekčních plicních postižení stejný, v posledních letech v souvislosti s podáváním účinných antiinfekčních léků je vyšší podíl neinfekčních komplikací a je tedy nutné je zahrnout do diferenciální diagnostiky plicních patologií. Naše práce předkládá přehled neinfekčních plicních komplikací se stručnými charakteristikami jejich projevů, diferenciální diagnostiku plicních nálezů u imunokompromitovaných pacientů, možnosti a výsledky zobrazovacích metod. Protože plicní komplikace často odpovídají typu imunodeficitu, obraz je vždy nutné hodnotit ve vztahu k  časové periodě po transplantaci a spolu s klinickým nálezem. Zásadní význam má multidisciplinární přístup k plicním komplikacím u transplantovaných pacientů, který zahrnuje spolupráci hematologa, radiologa a pneumologa. Na příkladech z  vlastního souboru pacientů demonstrují autoři některé plicní patologie.

Klíčová slova: HRCT, plíce, transplantace kmenových buněk krvetvorby.

SUMMARY

Burgetová A, Cetkovský P, Vaněčková M, Vondráčková M, Němcová J, Seidl Z. Non-infectious pulmonary complications in patients after the hematopoietic stem cell transplantation

The summary of current knowledge of non-infectious pulmonary complications after the hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is presented. Pulmonary complication after HSCT ranks among the most common and the most important from the viewpoint of long term prognosis. These can be classified according to the causing agent into infectious and non-infectious and their spectrum is influenced by many variables. Timely diagnosis of the complications and following therapy is crucial for further welfare of transplanted patient. Imaging methods such as chest X ray and foremost HRCT significantly contribute to the discovery of pulmonary pathology, the sole problem being low specificity of pathological findings. In the past there was an equal ratio of infectious and non-infectious pulmonary affections, but in the recent years there is higher rate of non-infectious complications which is caused by efficient antiinfectious drugs administration and so these must be included in the differential diagnosis of pulmonary lesions. Our paper portrays a survey of non-infectious pulmonary complications with their brief characteristics, manifestations, differential diagnosis in immunocompromised patients and the possibilities and results of imaging methods. Since the pulmonary complications often correspond to the type of immunodeficiency, the diagnostic image has to be considered in the relation to the time period elapsed after the transplantation and together with the clinical findings. The multidisciplinary approach to the pulmonary complications is crucial and consists of cooperation among haematologist, radiologist and pneumologist. The authors demonstrate some pulmonary pathologies they encountered in their patients.

Key words: HRCT, lung, hematopoietic stem cell transplantation.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět