Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(3): 213 -217

STANOVENÍ OBJEMU PLEURÁLNÍTEKUTINY NA CT JEDNODUCHÝM MĚŘENÍM

ASSESSMENT OF PLEURAL EFFUSION VOLUME ON CT BY SIMPLE MEASUREMENT

Martin Hazlinger, Filip Čtvrtlík, Miroslav Heřman
Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Hazlinger M, Čtvrtlík F, Heřman M. Stanovení objemu pleurální tekutiny na CT jednoduchým měřením

Cíl. Nalézt nejjednodušší způsob stanovení objemu pleurální tekutiny z CT skenů. Metoda. U 33 pleurálních výpotků zjištěných při CT vyšetřeních hrudníku u 24 pacientů byl na troj dimenzionální rekonstrukci CT skenů změřen jejich objem. Dále byla na CT skenech a jejich základních rekonstrukcích provedena planární měření - v sagitální rovině a ve třech úrovních na transverzálních skenech. Statisticky jsme srovnali jednotlivá planární měření se zjištěným objemem. Pro všechna měření a jejich kombinace byly nalezeny regresní rovnice, průměrné absolutní odchylky a určen koeficient determinace. Porovnáním těchto koeficientů byl vybrán nejpřesnější a  nejjednodušší způsob stanovení objemu pleurální tekutiny.

Výsledky. Nejpřesnější korelace mezi objemem a jediným planárním měřením byla zjištěna u největší výšky výpotku [b] měřené ventro-dorzálně z nejníže uloženého místa výpotku na transverzálním skenu. Přepočet tohoto rozměru na odpovídající objem je možný podle regresní rovnice: objem = 182,601*b-139,216.

Závěr. Nalezli jsme jednoduchý způsob převodu jednoho planárního měření na CT skenu na objem pleurální tekutiny.

Klíčová slova: CT, objem, pleura, výpotek

SUMMARY

Hazlinger M, Čtvrtlík F, Heřman M. Assessment of pleural effusion volume on CT by simple measurement

Aim. To find the simplest method of assessment of pleural effusion volume from CT scans.

Methods. The volume of pleural effusion was calculated from three-dimensional reconstruction of CT scans in 33 pleural effusions found on chest CT examination in 24 patients. Planar measurements were made on CT scans and their two-dimensional reconstructions in sagittal plane and at three levels on transversal scans. Individual planar measurements were statistically compared with found volume of pleural effusion. Regression equations, averaged absolute aberrations and determination coefficient were found for all measurements and their combination. The simplest and most accurate method of assessment of pleural effusion volume was chosen by comparison of these coefficients.

Results. The most accurate correlation between volume and single planar measurement was found in the greatest depth of effusion [b] measured in ventrodorsal direction from the lowest spot of effusion on the transversal scan. Conversion of this measurement on appropriate volume is possible by regression equation: Volume = 182,601*b-139,216.

Conclusion. We found out a simple conversion method of single planar measurement on CT scan on volume of pleural effusion.

Key words: CT, effusion, pleura, volume.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět