Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(4): 301 -306

CT ANGIOGRAFIE KORONÁRNÍCH TEPEN U PACIENTŮ SE ZVÝŠENÝM RIZIKEM VZNIKU ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ - PROSPEKTIVNÍ STUDIE S DVOULETÝM SLEDOVÁNÍM

CORONARY CT ANGIOGRAPHY IN PATIENTS WITH INCREASED RISK OF ISCHEMIC HEART DISEASE - PROSPECTIVE STUDY WITH 2 YEARS FOLLOW-UP

Jan Baxa1, Jiří Ferda1, Miloslav Zikmund2, Jiří Kratochvíl3, Jan Pešek4, Boris Kreuzberg1
1Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN, Plzeň
2 Privátní kardiologická praxe, Smetanovy sady, Plzeň
3II. Interní klinika LFUK a FN, Plzeň
4I. Interní klinika LFUK a FN, Plzeň
SOUHRN

Baxa J, Ferda J, Zikmund M, Kratochvíl J, Pešek J, Kreuzberg B. CT angiografie koronárních tepen u pacientů se zvýšeným rizikem vzniku ischemické choroby srdeční - prospektivní studie s dvouletým sledováním

Cíl. Posoudit význam koronární CT angiografie (CCTA) u asymptomatických pacientů se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Materiál a metoda. U 205 nemocných se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem (průměrný věk 66,2 let) bylo provedena CCTA na dvouzdrojovém CT. Nálezy na koronárních tepnách byly rozděleny na nevýznamné (do zúžení 40 %), hraniční (40-55 %) a významné (nad 55 %). Pomocí odds ratia byl testován rozdíl v incidenci závažného postižení koronárních tepen u diabetiků a nediabetiků. Po dva roky byli nemocní sledováni z hlediska vzniku akutního koronárního syndromu.

Výsledky. U 26 nemocných (12,7%) bylo nalezeno významné postižení koronárních tepen, z těchto nemocných bylo pět ošetřeno PTCA, dva podstoupili CABG. V  průběhu dalších dvou let vznikla u dvou nemocných s původně významným nálezem nestabilní angina pectoris. U nemocných s nevýznamným postižením nebyl zaznamenán žádný případ akutního koronárního syndromu. V celém souboru se nevyskytl akutní infarkt myokardu ani náhlá smrt. U diabetiků byla incidence významného koronárního postižení statisticky vyšší na 5% hladině významnosti.

Závěr. CCTA u nemocných se zvýšeným rizikem je možné využít k časnému záchytu závažného koronárního postižení a minimalizovat mortalitu a morbiditu ischemické choroby srdeční.

Klíčová slova: koronární CT angiografie, kardiovaskulární riziko, ischemická choroba srdeční.

SUMMARY

Baxa J, Ferda J, Zikmund M, Kratochvíl J, Pešek J, Kreuzberg B. Coronary CT angiography in patients with increased risk of ischemic heart disease - prospective study with 2 years follow-up

Aim. To assess the value of coronary CT angiography (CCTA) in asymptomatic patients with increased cardiovascular risk.

Material and method. 205 patients with increased cardiovascular risk (mean age 66.2 year) underwent CCTA using dual-source CT. Coronary findings were stratified as unimportant (up to 40% of narrowing), borderline (40-55%) and severe (55% and more). Using the odds ratio, the statistically important differences were tested between subgroup of diabetics and non-diabetics. All patients were under follow-up for two years.

Results. There were 26 patients (12.7%) having the severe stenosis of coronary artery, the coronary angioplasty was performed in five of them, coronary bypass graft surgery in two respectively. Two cases of newly developed unstable angina were noted in group of patients with initially severe stenosis. No myocardial infarction or sudden death was developed within the all group. The severe narrowing had statistically higher incidence in diabetics on the importance level of 5%.

Conclusion. In patients having the increased cardiovascular risk, the morbidity and mortality should be minimized when CCTA is used to test coronary arterial tree.

Key words: coronary CT angiography cardiovascular risk, ischemic heart disease.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět