Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(4): 290 -294

VIZUÁLNE VNEMY A PREDSTAVY (FMRI ŠTÚDIA)

VISUAL PERCEPTION AND VISUAL IMAGINATION - FMRI STUDY

Radovan Vaňatka1, Marián Chalani2, Zuzana Bilická2, Katarína Slávikova1 , Jana Mištinová1
1I. rádiologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, Slovenská republika
2CT a MR-pracovisko, Rádiológia s.r.o., Bratislava, Slovenská republika
SOUHRN

Vaňatka R, Chalani M, Bilická Z, Slávikova K, Mištinová J. Vizuálne vnemy a predstavy (fMRI štúdia)

Cieľ. Vo svojej práci sme sa zamerali na problematiku vzťahu medzi zrakovými vnemami a predstavami týchto vnemov, a to z hľadiska charakteru aktivácie mozgu tak, ako ho umožňuje zobraziť metóda funkcionálnej magnetickej rezonancie (fMRI). Podľa viacerých predchádzajúcich pozorovaní je totiž charakter aktivácie mozgu počas vyvolania prestavy vnemu značne podobný charakteru aktivácie mozgu počas vnímania takéhoto vnemu.

Materiál a metóda. Náš súbor tvorilo 12 pacientov (5 žien a 7 mužov). Porovnávali sme charakter aktivácie mozgu pri fMRI počas jednoduchej vizuálnej percepcie a počas vizuálnej imaginácie, pričom výsledky sme podľa miery zhody rozdelili do troch skupín.

Výsledky. Vysokú alebo stredne významnú zhodu medzi charakterom aktivácie mozgu počas vizuálnej percepcie a počas vizuálnej imaginácie sme zistili u vyše polovice našich pacientov (7 z 12), prevažne mužov (1 žena, 6 mužov).

Záver. Vizuálne predstavy môžu u významnej časti vyšetrovaných viesť k  aktivácii vizuálneho kortexu, čo je potrebné brať do úvahy pri interpretácií fMRI-nálezov a zároveň to možno využiť ako jeden zo spôsobov aktivácie vizuálneho kortexu.

Klučové slová: funkcionálna magnetická rezonancia, mozog, predstava, vnem.

SUMMARY

Vaňatka R, Chalani M, Bilická Z, Slávikova K, Mištinová J. Visual Perception and Visual Imagination - fMRI study

Aim. Our fMRI study was focused to relationship between brain activation pattern as registred by fMRI during visual perception and visual imagination. As we supposed, brain activation pattern during visual perception would be similar to that of visual imagination.

Material and methods. We examined twelve patients (5 women and 7 men). We compared the cortical regions activated during both visual perception and visual imagination and distinguished three levels of similarity.

Results. The cortical regions activated during both visual perception and visual imagination were found to be highly or moderately similar each other in 58% of participants (7 of 12), predominantly in men (1 woman, 6 men) - probably due to individual ability of visual imanigation.

Conclusion. Visual imagination itself is able to activate brain visual cortical regions - it have to influence interpretation of fMRI and occasionally it can be used as an activation stimulus for visual cortex fMRI assessment.

Keywords: brain, functional magnetic resonance imaging, imagination, perception.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět