Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2010;64(4): 259 -265

ZOBRAZENÍ FEOCHROMOCYTOMŮ A PARAGANGLIOMŮ RETROPERITONEA POMOCÍ 18F-FDG-PET/CT

IMAGING OF PHAEOCHROMOCYTOMAS AND PARAGANGLIOMAS USING 18F-FDG-PET/CT

Eva Ferdova1, Jiří Ferda1, Ondřej Hes2, Ondřej Daum2, Tomáš Skalický3, Vladislav Třeška3
1Klinika zobrazovacích metod FF UK a FN, Plzeň
2 Šiklův patologickoanatomický ústav FFUKaFN, Plzeň
3Chirurgická klinika FF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferdova E, Ferda J, Hes O, Daum O, Skalický T, Třeška V. Zobrazení feochromocytomů a paragangliomů retroperitonea pomocí 18F-FDG-PET/CT

Cíl. Zhodnotit zkušenosti se zobrazením feochromocytomu a paragangliomů pomocí 18F-FDG-PET/CT včetně jejich maligních variant.

Materiál a metoda. V rozpětí 5 let bylo vyšetřeno na našem pracovišti celkem 12 nemocných s nádorovým onemocněním nadledviny nebo retroperitonea pomocí 18F-FDG-PET/CT, u kterých byl diagnostikován feochromocytom nebo paragangliom.

Výsledky. V sedmi případech byl diagnostikován feochromocytom bez metastáz, v  jednom případě metastazující feochromocytoblastom, ve třech případech retro-peritoneální paraganglioblastom s generalizací, v jednom případě paraganglioblastom v kombinaci s medulárním karcinomem thyroidey (součást MEN 2 syndromu). U všech nádorů byla zaznamenána velmi vysoká akumulace 18F-FDG.

Závěr. Nádory retroperitonea vycházející z autonomních ganglií (včetně dřeně nadlevin) vykazují vysoký obrat 18F-FDG, proto je 18F-FDG-PET/CT vhodnou metodikou k jejich detekci.

Klíčová slova: feochromocytom, paragangliom, paraganglioblastom, 18F-FDG-PET/CT.

SUMMARY

Ferdova E, Ferda J, Hes O, Daum O, Skalický T, Třeška V. Imaging of phaeochromocytomas and paragangliomas using 18F-FDG-PET/CT

Aim. To evaluate the experience with 18F-FDG-PET/CT in benign and malignant variants of phaeochromocytoma and paragaglioma

Material and methods. 12 patients underwent 18F-FDG-PET/CT during five years. Phaeochromocytoma or paragaglioma was confirmed in all of them.

Results. Non-metastatic phaeochromocytoma was found in 7 cases, one metastatic respectively. 3 cases of malignant paraganglioblastoma with metastases were found and one paraganglioblastoma in combination with medullary carcinoma of the thyroid. In all tumors, the extreme level of 18F-FDG uptake was expressed.

Conclusion. In tumors arising from autonomous ganglia, the high level uptake of 18F-FDG is present obviously, then the 18F-FDG-PET/CT is the valuable method of their detection.

Key words: phaeochromocytoma, paraganglioma, paraganglioblastoma, 18F-FDG-PET/CT.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět