Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2010;64(4): 249 -258

HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ SPECT/CT S 111IN-OKTREOTIDEM

HYBRID IMAGING SPECT/CT WITH 111INOCTREOTIDE

Jiří Ferda, Eva Ferdová, Alexander Malán, Jan Záhlava
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Ferdová E, Malán A, Záhlava J. Hybridní zobrazení SPECT/CT s 111In-oktreotidem

Hybridní zobrazení SPECT/CT s aplikací 111In-oktreotidu využívá kombinaci morfologického zobrazení multidetektorovou výpočetní tomografií a zobrazení hustoty somatostatinových receptorů pomocí analoga somatostatinu 111In-oktreotidu. Hybridní zobrazení SPECT/CT zahrnuje jak vyšetření provedená na dedikovaném hybridním přístroji, tak off-line fúze CT a SPECT zobrazení, provedených separátně. Výsledky obou technik, především s ohledem na relativně špatné prostorové rozlišení SPECT, jsou srovnatelná. 111In-oktreotid je látka schopná vazby na subtyp 2 somatostatinového receptorů, jehož genová exprese je přítomna u mnoha nádorů neuroendokrinního původu, především u karcinoidu a  gastrinomu. Afinita oktreotidu k jiným nádorům je rovněž známa - k maligním nádorům, jako je malobuněčný karcinom nebo neuroblastom, ale i u některých mezodermálním nádorům, jako je meningeom. Kombinace informací získaných z plně hodnotného MDCT s aplikací kontrastní látky a denzity somatostatinových receptorů je využívána v detekci nádorů neznámého uložení (projevujícího se karcinoidovým syndromem nebo syndromem Zollingerovým-Ellisonovým), dále v  odhadu efektu terapie somatostatinem nebo somatostatinovými analogy nesoucími 111In nebo 90Y.

Klíčová slova: hybridní zobrazení,111In-oktreotid, SPECT/CT, neuroendokrinní nádory, karcinoid.

SUMMARY

Ferda J, Ferdová E, Malán A, Záhlava J. Hybrid imaging SPECT/CT with 111In-octreotide

Hybrid imaging SPECT/CT with the application of the 111In-octreotide uses the combination of the imaging of morfology by multidetector-row computed tomography and the the imaging of the somatostatine-receptor density after application of somatostatine analogous substance. The hybrid imaging SPECT/CT includes imaging with dedicated system or off-line fusion of SPECT and CT data, due to the limited spatioal reconstruction of SPECT the results of both approaches could be comparable. Octreotide is able to bind to the somatostatin receptor subtype 2, which gene is expressed in many tumors of neuroendocrine origin especially in carcinoid and gastrinoma. The octreotide affinity to some malignant tumors; those of neuroendocrine origine - small cellular bronchogenie carcinoma and neuroblastoma; and to some mesodermal tumors like meningeoma; is very well known. The combination of the information derived from full diagnostic contrast enhanced MDCT and 111In-octreotide accumulation provides the synthesis of vascularisation and somatostatine receptor density. This information is useful in detection of the neuroendocrine tumor of unknown localization (presented as carcinoid-syndrome or Zollinger-Ellison syndrome), when the therapeutic effect should be estimated - somatostatine therapy or therapy using the somatostatin-analogon bearing the 111In or 90Y.

Key words: hybrid imaging, 111In-octreotide, SPECT/CT, neuroendocrine tumors, carcinoid.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět