Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Kazuistika


Ces Radiol 2011;65(1): 70 -73

MŮŽE POSTKONTRASTNÍ MR PŘINÉST NOVÉ INFORMACE PŘI DIAGNOSTICE HERNIACE DISKU?

CAN CONTRAST-ENHANCED MRI BRING NEW INFORMATION IN DIAGNOSIS OF DISC HERNIATION

Andrea Burgetová1, Petr Dušek2, Martin Mašek1, Manuela Vaněčková1, Zdeněk Seidl1,3
1Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3Vyšší zdravotnická škola, Praha
SOUHRN

Burgetová A, Dušek P, Mašek M, Vaněčková M, Seidl Z. Může postkontrastní MR přinést nové informace při diagnostice herniace disku?

Hernie meziobratlové ploténky je častou příčinou bolestí zad a radikulárních symptomů. Ačkoliv u některých pacientů se nevyhneme chirurgickému zákroku, u  mnoha nemocných není nezbytný a klinického zlepšení, mnohdy úplného odeznění potíží, dosáhneme konzervativní terapií. Na MR jsou dokumentovány celé řady případů, kdy u konzervativně léčených pacientů došlo k regresi hernie disku, která byla spojena s klinickou úlevou. Vyšetření MR má kromě své vysoké senzitivity a specificity v diagnostice herniace disku potenciál predikovat spontánní resorpci herniace, a tím klinický průběh onemocnění. V případě déletrvajících obtíží může MR pomoci v rozhodování o chirurgické či konzervativní terapii. Nejvýznamnějším pozitivním prognostickým faktorem pro resorpci hernie disku se jeví přítomnost periferního sycení na postkontrastním MR vyšetření. Dalšími faktory jsou vyšší obsah vody v herniovaném disku (zvýšená intenzita signálu v T2W obrazu) a typ hernie, kdy nejvýraznější schopnost resorpce mají oddělené sekvestry Cílem naší kazuistiky je ukázat, že vyšetření MR a především MR s aplikací kontrastní látky má určitý potenciál v  predikci klinického průběhu onemocnění, který dosud není dostatečně využíván.

Klíčová slova: konzervativní terapie, lumbální herniace disku, magnetická rezonance, prstenčitý enhancement, spontánní regrese.

SUMMARY

Burgetová A, Dušek P, Mašek M, Vaněčková M, Seidl Z. Can contrast-enhanced MRI bring new information in diagnosis of disc herniation?

Intervertebral disc hernia is a common cause of back pain and radicular symptoms. Although some patients can not avoid surgery, many patients achieve clinical improvement and often complete resolution of symptoms by conservative therapy. The MRI has documented a number of cases in where the conservatively treated patients showed a regression of disc herniation, which was associated with clinical improvement. In addition to high sensitivity and specificity in the diagnosis of herniation MRI has the potential to predict spontaneous resorption of the herniation and the clinical course of disease. If symptoms persist MRI may help in deciding between surgical and conservative therapy. The most important positive prognostic factor for the resorption of disc herniation appears to be peripheral enhancing rim on contrast-enhanced MRI. Other factors are higher water content in herniated disc (increased signal intensity on T2WI) and type of herniation, the greatest chance for resorption has a free fragment. The aim of our case report is to show that MRI and especially postcontrast MRI has some potential in predicting the clinical course of the disease, which is not yet sufficiently exploited.

Key words: conservative treatment, lumbar disc herniation, magnetic resonance imaging, rim enhancement, spontaneous regression.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět