Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(1): 9 -13

ZOBRAZENÍ MYELOARCHITEKTURY MOZKOVÉ KŮRY T2 VÁŽENÝMI OBRAZY SVYSOKYM KONTRASTNÍM A PROSTOROVÝM ROZLIŠENÍM NA 3T MRI

HIGH CONTRAST AND SPATIAL RESOLUTION T2 WEIGHTED IMAGES USING 3T MRI: IMAGING OF THE CEREBRAL CORTICAL MYELOARCHITECTURE

Jiří Ferda, Jan Kastner, Hynek Mírka
Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Kastner J, Mírka H. Zobrazení myeloarchitektury mozkové kůry T2 váženými obrazy s vysokým kontrastním a prostorovým rozlišením na 3T MRI

Cíl. Posoudit, zda je možné zobrazit strukturální odlišnosti v normální šedé hmotě v závislosti na její myeloarchitektuře.

Materiál a metoda. Pomocí T2 vážených obrazů s rozlišením interpolováným na matici 1024 x 1024 bylo sledováno u 20 vyšetření mozku, zda je možné rozlišit strukturální změny šedé hmoty precentrálního a  postcentrálního gyru. Vyšetření byla prováděna na 3T MRI s dvacetikanálovou hlavovou cívkou T2 sekvencí rychlého spinového echa.

Výsledky. Celkem u 18 z 20 nemocných byly pozorovány vrstevnaté struktury v šedé mozkové hmotě, které dovolily odlišit šedou hmotu motorické a senzitivní oblasti.

Závěr. Pomocí T2 vážených obrazů s rozlišením interpolovaným na matici 1024 x 1024 lze na 3T MRI diferencovat jednotlivé vrstvy odlišující myeloarchitektonické oblasti mozkové kůry.

Klíčová slova: 3T MRI, myelo architektura, šedá hmota.

SUMMARY

Ferda J, Kastner J, Mírka H. High contrast and spatial resolution T2 weighted images using 3T MRI: imaging of the cerebral cortical myeloarchitecture

Aim. To assess if it is possible to distinguish structural differences in grey matter depending on its myeloarchitecture.

Material and method. Using T2 weighted images with interpolated resolution matrix of 1024 x 1024 pixels, it is possible 20 examinations were evaluated, the structural differences between precentral and postcentral gyri were assessed All examinations were performed using 3T MRI with dedicated 20-channel head coil using turbo spin echo sequence.

Results. In 18 of 20 examinations, layering of the grey matter was observed. Thanks the differences in layering was possible to distinguish the motor and sensitive cortical areas.

Conclusion. Using T2 weighted images with interpolated resolution matrix of 1024 x 1024 pixels is possible to distinguish layers within the grey matter, which differ several myeloarchitectural areas of brain cortex.

Key words: 3T MRI, myeloarchitecture, grey matter.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět