Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2011;65(1): 51 -60

ZOBRAZENÍ KOSTNÍCH METASTÁZ POMOCÍ 18F-NAF-PET/CT

IMAGING OF THE BONE METASTASE WITH 18F-NAF-PET/CT

Eva Ferdová1, Jiří Ferda1, Martin Vít Matějka2, Jindřich Fínek2
1Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 0ddělení radoterapie a onkologie FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Ferdova E, Matějka MV, Fínek J. Zobrazení kostních metastáz pomocí 18F-NaF-PET/CT

Detekce kostních metastáz patří mezi významné problémy stagingu karcinomu prostaty, prsu, plic i dalších maligních nádorů. Pomocí detekce zvýšené aktivity osteoblastů je možné posuzovat nejenom přítomnost metastatického postižení, ale také jeho aktivitu. 18F-NaF-PET/CT u nemocných s  kostním metastatickým postižením je alternativou kostní scintigrafie, kdy je dosahováno vyšší spolehlivosti díky lepším fyzikálním vlastnostem 18 F a akvizice PET dat, dále spojením s CT. Také 18F vykazuje vhodnější parametry distribuce ve tkáních a v kosti než 99m Tc-metylendifosfonát. Přehledné sdělení poukazuje na možnosti 18 F-NaF-PET/CT jako alternativní metody ke kostní scintigrafii.

Klíčová slova: 18F-NaF, 18F-NaF-PET/CT, kostní scintigrafie, kostní metastázy, karcinom prostaty.

SUMMARY

Ferda J, Ferdova E, Matějka MV, Fínek J. Imaging of the bone metastase with 18F-NaF-PET/CT

Detection of the bone metastases belongs among the important problems of the staging in prostatic, breast and lung carcinoma and also others malignancies. The detection of the increased osteoblastic activity helps to assess the presence of bone metastatic disease including the monitoring of the disease activity. 18F-NaF-PET/CT becomes the alternative method to the bone scintigraphy in patients with suspected or present bone metastases dissemination. Thanks to the physical and physiological behavior, 18 F shows the better bio-distribution parameters within the tissues especially in bone compared to 99mTc-methylendifosfonate. The review summarizes the potential of 18F-NaF-PET/CT as an alternative method to bone scintigraphy.

Key words: 18F-NaF, 18F-NaF-PET/CT, bone scintigraphy, bone metastases, prostatic carcinoma.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět