Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(1): 14 -18

VYŠETŘENÍ VERBÁLNÍ PRACOVNÍ PAMĚTI METODOU FUNKČNÍ MR

VERBAL WORKING MEMORY INVESTIGATION USING FUNCTIONAL MRI

Zbyněk Tüdös1, Petr Hluštík2, Pavel Hok2
1Radiologická klinika UP a FN, Olomouc
2 Neurologická klinika UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Tüdös Z, Hok P, Hluštík P. Vyšetření verbální pracovní paměti metodou funkční MR

Cíl. Získat normativní výsledky s použitím modifikované aktivační úlohy verbální pracovní paměti u skupiny zdravých osob.

Metoda. U 20 zdravých pravorukých dobrovolníků (10 mužů a 10 žen) jsme pomocí 1,5 T přístroje MR provedli funkční vyšetření verbální pracovní paměti rozpoznávací úlohou (Item Recognition Task). Úloha byla uspořádána v blokovém schématu. K individuální a skupinové statistické analýze jsme využili program FEAT z programové knihovny FSL.

Výsledky. Použitá úloha aktivovala převážně frontální laloky a oblast bazálních ganglií s levostrannou dominancí, dále řečové oblasti temporálních laloků a hippokampy Méně výrazné byly aktivace v parietálních lalocích. Výrazně byl aktivován mozeček.

Závěr. Získali jsme normativní data k dalšímu využití pro vyšetřování pacientů, jejichž pracovní paměť je nebo by mohla být narušena.

Klíčová slova: fMRI, mapování mozku, verbální pracovní paměť.

SUMMARY

Tüdös Z, Hok P, Hluštík P. Verbal working memory investigation using functional MRI

Aim. To perform functional MRI in a group of healthy volunteers using working memory task to obtain the physiological activation pattern.

Method. We performed functional MRI in 20 healthy right-handed volunteers (10 men and 10 women) to assess their verbal working memory with Item Recognition Task using 1.5T scanner. The task used block design. Single-subject and group fMRI analyses were performed using the FEAT software from FSL library.

Results. The task activated mainly frontal lobes and regions of basal ganglia with left-sided dominance. Speech-related areas of temporal lobes and hippocampi were also recruited. Activations in the parietal lobes were less pronounced. Cerebellum was strongly activated.

Conclusion. We obtained normative data for subsequent examination of patient with working memory impairment.

Keywords: fMRI, verbal working memory, brain mapping.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět