Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(1): 35 -40

CT ANGIOGRAFIE S EKG SYNCHRONIZACÍ ANEURYZMATU BŘIŠNÍ AORTY - MOŽNÝ PŘÍNOS V DIAGNOSTICE

ECG SYNCHRONIZED CT ANGIOGRAPHY OF ABDOMINAL AORTA ANEURYSM - POSSIBLE CONTRIBUTION IN DIAGNOSTIC

Jan Baxa1, Jiří Moláček 2, Karel Houdek2, Vladislav Třeška2, Jiří Ferda1
1Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Chirurgická klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Baxa J, Moláček J, Houdek K, Třeška V, Ferda J. CT angiografie s EKG synchronizací aneuryzmatu břišní aorty - možný přínos v diagnostice

Cíl. Posouzení přínosu provedení CT angiografie (CTA) s  EKG synchronizací u aneuryzmatu abdominální aorty s možností hodnocení distenzibility

Materiál a metodika. Dvanácti pacientům (10 mužů a 2 ženy, průměrný věk 65,2 roku) sledovaným v cévní poradně se známým subrenálním AAA bylo provedena CTA břišní aorty s EKG synchronizací. Všechna vyšetření byla provedena pomocí CT přístroje se dvěma zdroji X záření - dual-source CT (Somatom Definition, Siemens, Erlangen, Germany). Vyšetřovací protokol obsahoval standardní CTA celé břišní aorty a pánevních tepen a následovalo vyšetření s EKG gatingem pouze v rozsahu aneuryzmatu. Při standardním "non-gated" vyšetření bylo do předlokatní žíly pomocí přetlakového injektoru aplikováno 80 ml neionické kontrastní látky s vysokou koncentrací jodu (Iomeron 400, Bracco, Italy) a 50 ml fyziologického roztoku jako záplach. Pouze 20 ml stejné kontrastní látky bylo použito při vyšetření s EKG synchronizací, a celkové množství tedy nepřesáhlo 100 ml.

Výsledky. Nepodařilo se prokázat korelaci mezi maximální velikostí AAA a distenzibilitou AAA či aorty. Naopak byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi hodnotami distenzibility stěny AAA a zdravé aorty. U  stěny zdravé aorty byla distenzibilita signifikantně vyšší. I přes prokázané významné rozdíly mezi distenzibilitou stěny AAA a zdravé aorty se v některých případech tyto hodnoty naopak velmi blížily. V našem malém souboru byl tento jev pozorován celkem u čtyř pacientů, z nichž dva měli tzv. rychle rostoucí aneuryzma.

Závěr. Provedení CTA s EKG synchronizací u AAA umožňuje kromě kvalitního morfologického zobrazení také výpočet hodnoty distenzibility Na základě výsledků a zkušeností z provedené studie by do budoucna mohla hodnota distenzibility přispět v rámci diagnostiky k rozhodování o časné indikaci resekčního či endovaskulárního výkonu. Pro rozšíření této metody je nutná další redukce radiační zátěže a také vývoj dedikovaného softwaru pro samotné hodnocení distenzibility případně dalších parametrů.

Klíčová slova: CT angiografie, EKG synchronizace, AAA, aneuryzma břišní aorty.

SUMMARY

Baxa J, Moláček J, Houdek K, Třeška V, Ferda J. ECG synchronized CT angiography of abdominal aorta aneurysm - possible contribution in diagnostic

Aim. Aim of our study was to assessed contribution of ECG synchronized CT angiography (CTA) in patients with abdominal aorta aneurysm (AAA) and evaluation of distensibility

Materials and method. A total of 12 consecutive patients (10 male, mean age 65.2) observed at vascular surgery department with known subrenal AAA, were referred for computed tomography angiography (CTA) with ECG synchronization. All examinations were performed using a dual-source multidetector-row scanner (Somatom Definition, Siemens, Erlangen, Germany). The scanning protocol contained standard CT angiography of whole abdominal aorta and iliac arteries. This was followed by scanning with ECG-gating covered only segment of aneurysm. For standard non-gated scanning 80 ml of a  non-ionic contrast agent (Iomeron 400, Bracco, Italy) and 50 ml of saline were administrated into an antecubital vein using power injector. Only 20 ml of the same contrast agent was administrated during ECG-gated scanning and total amount of contrast agent was 100 ml.

Results. Correlation between maximal diameter and distensibility of AAA wasn't proved. Whereas was found significant difference between distensibility of AAA wall and healthy aorta. Significantly higher distensibility was found in wall of healthy aorta. Although significant difference between distensibility of AAA and healthy aorta was proved, in some patients were observed close values of distensibility. It was found in 4 patients a 2 from this small group were observed for so called "fast-growing" AAA.

Conclusion. Performing of the ECG synchronized CTA allows not only perfect morphological imaging, but also calculation of distensibility. According to our results and experience this parameter could contribute to risk stratification of patients with AAA and possible early indication to surgical or endovascular therapy. Expansion of this method is depending on the reduction of radiation dose and availability of the dedicated software for calculation of distensibility.

Key words: CT angiogramy, ECG rating, AAA, abdominal aorta aneurysma.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět