Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(1): 25 -34

RADIOLOGICKÝ OBRAZ PLICNÍHO POSTIŽENÍ U TZV. PRASEČÍ CHŘIPKY (H1N1)

RADIOLOGICAL IMAGING OF PULMONARY AFFECTION AT SO CALLED SWINE INFLUENZA (H1N1)

Boris Kreuzberg1, Renata Vondráková1, Eduard Kasal2, Jiří Kobr3, Jiří Ferda1
1Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Anesteziologicko-resuscitační klinika LF UKa FN, Plzeň
3Dětská klinika LF UK a FN, Plzeň
SOUHRN

Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J, Ferda J. Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky (H1N1)

Cíl. Cílem práce je shrnutí zkušeností s vyšetřováním plic u těžce nemocných, postižených v době epidemie tzv. prasečí chřipky (H1N1) plicním zánětem.

Metoda. Pět dospělých pacientů hospitalizovaných na Anesteziologicko-resuscitační klinice a deset dětí hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče v rozsahu října 2009 po leden 2010 byli opakovaně vyšetřováni mobilním rentgenovým přístrojem s přímou digitalizací Mobilett X Digital Siemens a CT přístroji Somatom Sensation 64, Siemens, Forchheim a  Somatom Definition DSCT, Siemens, Forchheim, SRN. Pořízeny snímky v HRCT v 1, 1,5 nebo 2mm vrstvách pro zobrazení plicního parenchymu a v mediastinálním okénku v 5mm vrstvách. Většina CT vyšetření byla provedena po intravenóz-ní aplikaci neionické jodové kontrastní látky v průměrné dávce 80-100 ml (Iomeron 350, Bracco, Miláno, Itálie). Byl proveden kompletní rozbor nálezů s podrobným posouzením plicního parenchymu, mediastinálních struktur s ohledem na přítomnost pleurálního výpotku a dalších patologických změn.

Výsledky. U čtyř dospělých nemocných s H1N1 pneumonií převažovaly známky oboustranné, spíše periferně lokalizované intersticiální infiltrace, přecházející později do hutné kondenzace parenchymu. Dle HRCT bylo typické zastření typu mléčného skla s negativním bronchogramem až atelektatickými změnami, žádný z těchto nemocných neměl pleurální výpotek. Jediný nemocný, zařazený z diferenciálně diagnostických důvodů s problematikou herpetickou pneumonií, měl převážně jednostrannou infiltraci a pleurální výpotek. Naši dětští nemocní měli obdobnou oboustrannou intersticiální infiltraci s větším sklonem k tvorbě atelektáz až lobárního charakteru. Tvorba pleurálního výpotku nebyla vzácná. Docházelo k poměrně rychlému ústupu nálezu. Žádné z postižených dětí nezemřelo. Část dětí měla základní, primární závažné onemocnění. V obou sestavách nebyla prokázána nodulární ložiska a nápadnější zvětšení mízních uzlin.

Závěr. Naše zkušenosti se shodují s výsledky jiných autorů. Jde o velmi závažné onemocnění, i když je rozsáhlý plicní zánět relativně řídký. Přínosem je kromě sledování komplikací možnost časné diagnózy, předcházející specifický sérologický nález i nález dle PCR.

Klíčová slova: prasečí chřipka (H1N1), H1 N1 pneumonie, komplikace plicních zánětů u H1N1 chřipky, radiologická diagnostika plicních zánětů u chřipky.

SUMMARY

Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J, Ferda J. Radiological imaging of pulmonary affection at so called swine influenza (H1N1)

Aim. The aim of the article is to conclude the experience with the examination of lung of severe ill patients with lung inflammation during the epidemy of so called swine influenza (H1N1).

Method. Five patients hospitalized at the Department of Anaesteziology and Resuscitation and 10 children at Intensive Care unit of Paediatric Department. The patients were repeatedly examined since October 2009 till January 2010 with mobile equipment Mobilett X Digital Siemens with direct digitalisation of X-ray images and with multidetector CT equipment SOMATOM SENSATION 64, Siemens, Forchheim, Germany and SOMATOM DEFINITION DSCT, Siemens, Forchheim, Germany. CT images were acquired in 1 or 1,5 or 2 mm slices to depict lung parenchyma and in mediastinal window in 5 mm slices. Most of CT examinations were performed after i.v. administration of non-ionic iodine contrast material in average dose 80-100 ml (Iomeron Bracco 350, Milano, Italy). Complex analysis of findings with detailed assessment of lung parenchyma, mediastinal structures with regard to the presence of pleural effusion and other pathological changes was accomplished.

Results. At four patients with H1N1 pneumonia bilateral more to periphery of lung localised interstitial infiltration prevailed with later change to dense consolidation of parenchyma. Typical finding in HRCT were "ground glass" pattern with negative bronchogram up to atelectatic changes. None of the patients had pleural effusion. Only one of the patients included due to differential diagnostic reasons with proved herpetic pneumonia had predominant unilateral infiltration and pleural effusion. Our children patients had analogous interstitial infiltration with higher tendency to atelectasis with lobar extent. In contrast to adult patients pleural effusions among our children patients were not rare. The regression of the findings was relatively rapid. None of the affected children died. Part of our children had relevant primary disease. In both groups no nodular foci and lymphnodes enlargment were visible.

Conclusion. Our experience is consistend with results of other authors. Swine influenza is very serious disease though severe lung inflammation is relatively rare. The monitoring of possible complications with correct early diagnosis anticipating specific serological and PCR diagnosis is the contribution of radiological imaging.

Keywords: swine influenza (H1N1), H1N 1 pneumonia, complications of lung inflammation at H1N1 influenza, radiological diagnosis of lung inflammation at influenza.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět