Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Přehledový článek


Ces Radiol 2011;65(1): 19 -24

VÝZNAM MAGNETICKEJ REZONANCIE V DIAGNOSTIKE SCLEROSIS MULTIPLEX

A DIAGNOSTIC VALUE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN MULTIPLE SCLEROSIS

Monika Daňová1, Eleonóra Klímová2
1MR Prešov s.r.o., FNsP J. A. Reimana, Prešov, Slovenská republika
2Klinika neurológie FNsP J. A. Reimana a FZ PU, Prešov, Slovenská republika
SÚHRN

Daňová M, Klímová E. Význam magnetickej rezonancie v diagnostike sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex (SM) je najčastejším získaným, netraumatickým ochorením centrálneho nervového systému (CNS) mladých dospelých. Magnetická rezonancia (MR) má v diagnostike SM dôležitú úlohu. Aj vďaka kvantitatívnym MR technikám (používaným vo výskumných štúdiách) máme dnes podrobnejšie informácie o  patofyziológii ochorenia i štrukturálnych zmenách mozgového tkaniva, ku ktorým v priebehu ochorenia dochádza.

Na diagnostiku ochorenia sa v klinickej praxi používajú konvenčné MR techniky zobrazenia. Práve o nálezy dostupné týmto typom zobrazenia sa opierajú diagnostické McDonaldove kritériá SM z roku 2001, ktoré boli v roku 2005 upravené. Vzhľadom na stále stúpajúci význam MR vyšetrenia v diagnostickom procese SM, autorky v článku informujú o nových MR kritériách diagnostiky SM, vypracovaných a odporúčaných európskou skupinou MR expertov - MAGNIMS (Magnetic Resonance Network in Multiple Sclerosis).

Kľúčové slová: diagnostické kritériá, magnetická rezonancia, MAGNIMS, sclerosis multiplex.

SUMMARY

Daňová M, Klímová E. A diagnostic value of magnetic resonance imaging in multiple sclerosis

Multiple sclerosis (MS) is the most common acquired, non-traumatic disease of the central nervous system (CNS) in young adults. Magnetic resonance imaging (MRI) plays an important role in MS diagnostic. Thanks quantitative MRI techniques (used in research studies) we have more detailed information on the pathophysiology of the disease and the structural changes of brain tissue, which occurs in the course of the disease.

To diagnose disease in clinical practise, the conventional MRI techniques are used. Currently available findings on this type of imaging is adjusted based McDonald diagnostic criteria from 2001, which were revised in 2005 and clearly define the MRI dissemination in space and time. Given the ever increasing importance of MRI in the diagnostic process of MS, authors of the article inform about new diagnostic MRI criteria for MS, developed and recommended by the MRI group of experts - MAGNIMS (Magnetic Resonance Network in Multiple Sclerosis).

Key words: diagnostic criteria, magnetic resonance imaging, MAGNIMS, multiple sclerosis.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět