Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Editorial


Ces Radiol 2011;65(1): 7

Editorial


Dne 19. ledna 2011 se konalo zasedání užší redakční rady časopisu České radiologie, kterého se zúčastnili prim. doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., vedoucí redaktor, a dále výkonní redaktoři prim. doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D, prim. doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, prim. prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc. a  prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.

Vedoucí redaktor předložil zprávu o hospodaření časopisu v roce 2010, kdy bylo dosaženo zisku 261 000 Kč. Vedoucí redaktor poukázal na snižující se zisky z  komerční inzerce. Dosažený zisk navrhuje jako v předchozích letech použít na další financování časopisu, užší redakční rada návrh schválila jednomyslně.

Dalším bodem jednání byl stav zasílání a publikování příspěvků pro časopis. Bylo konstatováno, že v roce 2010 trval nízký počet zasílaných prací, v roce 2010 bylo redakci zasláno celkem 35 prací, tři byly odmítnuty, ostatní byly přijaty (19 článků po revizi na základě doporučení recenzentů). V ročníku bylo publikováno celkem 38 článků, zčásti z rezervy z roku 2009. Rezerva článků pro ročník 2011 je čtyři přijaté práce. Kromě vlastních původních prací byly publikovány tři soubory abstrakt. Stejně jako v roce 2008 se podařilo vydat Supplementum u příležitosti Českého radiologického kongresu.

Jednomyslně se členové užší redakční rady shodli na nutnosti pozitivně stimulovat radiologickou veřejnost, především mladé autory, k publikování v  časopisu.

Zároveň redakční rada posoudila publikace autorů ve věku do 35 let vyšlé v  ročníku 2010. V hlasování získala největší počet hlasů a odměnu RS ČLS JEP v  hodnotě 10 000 Kč práce: Jakubcová R, et al. Kontrastní ultrazvukové vyšetření periferních lymfatických uzlin - radiologicko-patologická korelace. Bez určení dalšího pořadí ocenila užší redakční rada další tři práce autorů do 35 let cenou v hodnotě 5 000 Kč: Baxa J, et al. CT angiografie koronárních tepen u  pacientů se zvýšeným rizikem vzniku ischemické choroby srdeční - prospektivní studie s dvouletým sledováním; Hrdina L, et al. Porovnání kvality MRA abdominální aorty a tepen dolních končetin při použití různých paramagnetických kontrastních látek; Renc O, et al. Transjugulární intrahepatální portosystémový zkrat u dětí.

doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět