Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(1): 41 -50

HYBRIDNÍ ZOBRAZENÍ PET/CT S 18F-FLUOROTHYMIDINEM (18F-FLT) U MALIGNÍCH NÁDORŮ HLAVY A KRKU

HYBRID IMAGING PET/CT WITH THE APPLICATION OF 18F-FLUORTHYMIDINE (18F-FLT) IN MALIGNANT HEAD AND NECKTUMORS

Jiří Ferda1, Eva Ferdová 1, Martin Vít Matějka2, Jindřich Fínek2
1Klinika zobrazovacích metod LF UK a FN, Plzeň
2 Oddělení radioterapie a onkologie FN, Plzeň
SOUHRN

Ferda J, Ferdova E, Matějka MV, Fínek J. Hybridní zobrazení PET/CT s  18F-fluorothymidinem (18F-FLT) u maligních nádorů hlavy a krku

Cíl. PředsLavit nové možnosti zobrazení nádorů hlavy a krku pomocí 18F-FLT-PET/ CT a jejich klinické využití.

Materiál a metoda. Patnáct nemocných s nádory hlavy a krku podstoupilo zobrazení 18F-FLT-PET/CT během radioterapeutické léčby. Vyšetření byla prováděna po intravenózní aplikaci 18F-FLT v dávce 1.8 MBq/kg a 60minutové akumulaci. Součástí vyšetření bylo plnohodnotné MDCT. Hodnocen byl přínos 18F-FLT-PET/CT pro plánování dalšího posLupu radioterapie.

Výsledky. U tří nemocných bylo prokázáno reziduum nádoru, které bylo možno doošetřit doplněním radioterapie vystupňovanou dávkou fokusovanou na prokázanou tkáň se zachovanou proliferační schopností.

Závěr. Z hlediska hodnocení účinku radioterapie je 18F-FLT-PET/CT metoda, která dovoluje odhadnouL, zda je třeba radiační dávku eskalovat.

Klíčová slova: nádory hlavy a krku, dlaždicobuněčný karcinom, PET/CT, fluorothymidin, eskalace radioterapie.

SUMMARY

Ferda J, Ferdova E, Matějka MV, Fínek J. Hybrid imaging PET/CT with the application of 18F-Fluorthymidine (18F-FLT) in malignant head and neck tumors

Aim. To introduce the new possibilities of the imaging in patienLs with malignant head and neck tumours using 18F-FLT-PET/CT and its impact tho patient management.

Material and method. 15 patients with head and neck malignacy underwent 18F-FLT-PET/CT during radiotherapy All examinations were performed after intravenous administration of 18F-FLT in the dose of 1.8 MBq/kg and after 60 min accumulation phase. The imaging included full-diagnostic MDCT. The impact on the patient management was evaluated from the point of view of further radiotherapy planning.

Results. In three patients, the residual proliferative tumorous tissue populatin was confirmed. The finding induced escalation and focusation of the radiotherapy into the sites of proliferation.

Conclusion. The radiotherapy effect could be observed with the use of 18F-FLT-PET/CT and findings are suitable for radiation dose escalation planning.

Key words: head and neck tumors, squamous-cell carcinoma, PET/CT, fluorthymidine, escalaLed radiotherapy.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět