Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Osobní zprávy


Ces Radiol 2011;65(2): 137

PROF. MUDr. JAN H. PEREGRIN, CSc. - JUBILANT


Profesor Jan Peregrin je natolik známá osobnost, že představovat jej není potřeba. Tak co ještě vlastně nezaznělo v dříve otištěných gratulacích k  životním jubileím a odborným úspěchům? Co navíc říci při příležitosti 60. narozenin, které oslavil 3. února? Jen výčet publikací a členství v odborných spolcích by byl tak rozsáhlý, že by vydal na samostatný článek, ne-li na monografii.

Jaké byly jeho první kroky v oboru radiologie, do kterého nastoupil po absolutoriu fakulty medicíny v roce 1975 na LF UK v Hradci Králové. Je nutné říci, že od začátku úspěšné! Nepřízeň politického osudu jej přivedla do Prahy k velkému učiteli, kterým se stal profesor Alfred Bělán. IKEM se pak stal zdravotním ústavem, se kterým spojil profesní život po celou následující dobu. Tuto dobu pouze krátce přerušil pobytem v Univerzitní nemocnici v Kuvajtu v  letech 1984-1987. Od roku 1991 do současnosti je přísným, avšak spravedlivým přednostou ZRIR.

Náplň jeho pracovní činnosti byla od počátku pestrá. Stal se jedním z  průkopníků vyšetření a léčby koronárních tepen. S převzetím této metody kardiology se nikdy nesmířil. Následují tisíce výkonů intervenční radiologie na periferních cévách i v nevaskulární oblasti. Brání zavedené radiologické postupy před převzetím ostatními obory. Je možné říci, že kdyby nebylo jeho úsilí, část našeho oboru by již nebyla v rukách radiologů. Mimořádná je jeho péče o pacienty s transplantovanými orgány, kde léčebnými postupy mnohokrát přispěl k zachování funkce štěpů. Ve spolupráci s klinickými lékaři provedl v  roce 2005 první transplantaci Langerhansových ostrůvků v České republice. I  přes velké administrativní vytížení, zejména v poslední době, nachází čas na práci s nemocnými, běžně se zapojuje do léčebné péče a pacienti si jeho citlivého přístupu váží. Kolegové si vysoce cení jeho odborných rad.

Také na mezinárodní úrovni dosáhl významného uznání, od roku 2009 je prezidentem CIRSE. Takovým úspěchem se nemohou pochlubit ani jiné více uznávané medicínské obory. Nesmíme zapomenout jeho zásluhy při pravidelném pořádání International Workshops of Interventional Radiology v Praze, kterou opakovaně organizuje ve spolupráci s Dotter Interventional Institute Portland. Působí na 3. LF UK jako externí pedagog, podílí se na postgraduální výuce v  rámci IPVZ. K přednáškám je vyzýván nejen v oblasti radiologické, ale i v oblasti příbuzných oborů. Zasadil se o zavedení atestace z intervenční radiologie.

Ze společenského hlediska je ukázkou člověka, který má vysoký morální kredit. Nesmiřuje se se začleňováním starých politických struktur do vedoucích pozic. Je kritikem předražených nákupů zdravotnických materiálů, přístrojů a  neprůhledného financování zdravotnictví vůbec.

Osobně si jej velmi vážím z mnoha důvodů. Vedl mé první kroky v intervenční radiologii. V životě nedostal nic zadarmo a musel si vše tvrdě vybojovat. Jeho pracovitost je příkladná, neznající konce pracovní doby. Jeho literární přehled (a nejen odborný) je neuvěřitelně široký. Rád s ním jezdím na lyže, byť mu v poslední době vypovídají tělesné údy částečně poslušnost. Pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM nemůže mít lepšího šéfa.

MUDr. Jiří Novotný


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět