Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(2): 124 -130

PERKUTÁNNÍ RADIOFREKVENČNÍ ABLACE RENÁLNÍCH TUMORŮ - PĚT LET ZKUŠENOSTÍ TÉTO MINIINVAZIVNÍ TERAPIE

PERCUTANEOUS RADIOFREQUENCY ABLATION OF THE RENALTUMORS - FIVE YEARS EXPERIENCE WITH MINIMALLY INVASIVE THERAPY

Petr Hoffmann1, Petr Dvořák1, Pavel Navrátil2, Petr Moravek2, Hynek Šafránek2, Petra Cibereová3, Jan Raupach1
1 Radiologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
2 Urologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
3 Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny LF UK a FN, Hradec Králové
SOUHRN

Hoffmann P, Dvořák P, Navrátil P, Moravek P, Šafránek H, Cibereová P, Raupach J. Perkutánní radiofrekvenční ablace renálních tumorů. 5 let zkušeností této miniinvazivní terapie

Cíl. Zhodnotit pětileté radiologické a technické intervenční aspekty a  zkušenosti s perkutánní radiofrekvenční ablací renálních tumorů, prováděné pod CT kontrolou pomocí StarBurst instrumentária se samoexpandibilními elektrodami.

Metoda. Prospektivně byla sledována skupina 44 pacientů, u nichž byla provedena perkutánní radiofrekvenční ablace renálních tumorů pod CT kontrolou. V této skupině pacientů s průměrným věkem 73,24 ? 7,78 let bylo provedeno 65 RFA výkonů v analgosedaci a lokální anestezii pro renální solidní nádorové masy průměrné velikosti 29,39 ? 12,83 mm. Všichni pacienti měli četné komorbidity limitující až kontraindikující operační řešení. V osmi případech se jednalo o nádor solitární ledviny. Po výkonu byli nemocní hospitalizováni na pooperačním oddělení KARIM (Klinika anesteziologie, resuscitace a  intenzivní medicíny) a standardním oddělení urologické kliniky, byla sledována délka jejich hospitalizace a eventuální časné komplikace. Následná dispenzarizace probíhala v příslušných časových odstupech s klinickým vyšetřením a laboratorní kontrolou renálních funkcí. Zobrazovací metody (CT s  bolusem kontrastní látky intravenózně v 35 případech nebo magnetická rezonance s podáním kontrastní látky intravenózně u osmi pacientů) byly prováděny 1, 3-6, 12, 24 měsíců a poté s ročními odstupy od úvodního výkonu. Za úspěšnou byla považována ablace s absencí opacifikace po podání bolusu kontrastní látky intravenózně s eventuální retrakcí okolní tkáně charakteru jizvy při kontrolních zobrazovacích vyšetřeních.

Výsledky. Za období 60 měsíců, od února 2006 do února 2011, bylo ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové provedeno 65 perkutánních radiofrekvenčních ablací 48 renálních tumorů pod CT kontrolou. U 33 tumorů (70 %) byla úspěšná již první ablace, v deseti případech (21 %) jsme provedli ještě druhou RFA proceduru (reRFA) a u čtyř největších nádorů (9%) byla ke kompletní destrukci potřeba navíc třetí ablace. U nádorů menších než 27 mm byla vždy úspěšná již první procedura. Jeden pacient zemřel 2 měsíce po zákroku na chronické srdeční selhání při exacerbaci chronické obstrukční plicní nemoci a nebyla v jeho případě stanovena úspěšnost provedeného zákroku. U čtyř nemocných s  diseminovaným plicním karcinomem a současně tumorem ledviny byla RFA provedena jako paliativní výkon. Všichni nemocní byli hospitalizováni 2 dny. Délka sledování se pohybovala od 2 do 60 měsíců. Zaznamenali jsme dvě komplikace výkonu - retroperitoneální hematomy, které spontánně vymizely do následných kontrolních vyšetření a nevyžadovaly intervenční léčbu.

Závěr. Perkutánní radiofrekvenční ablace prováděná pod CT kontrolou je alternativou chirurgického řešení menších renálních tumorů u polymorbidních nemocných a u pacientů s nádory solitární ledviny. Metoda je dobře tolerována v analgosedaci a lokální anestezii a vykazuje velmi dobré střednědobé výsledky v získání lokální kontroly nad nádorovým onemocněním.

Klíčová slova: perkutánní radiofrekvenční ablace, renální tumory, miniinvazivní terapie.

SUMMARY

Hoffmann P, Dvořák P, Navrátil P, Moravek P, Šafránek H, Cibereová P, Raupach J. Percutaneous radiofrequency ablation of the renal tumors. Five years experience with minimally invasive therapy

Aim. To evaluate our mid term radiological, technical and interventional features and experience with computed tomography-guided percutaneous radiofrequency ablation of the renal tumors using StarBurst instruments with selfexpandable electrods.

Method. The group of 44 patients with mean age 73,24 ? 7,78 years underwent during a period of 60 months CT-guided RFA treatments for enhancing renal masses, with a mean size 29,39 ? 12,83 mm, using only conscious sedation and local anesthesia. All patients had multiple medical comorbidities that limited or completely contraindicated surgical treatment. In eight cases tumors involved solitary kidneys. Patients were hospitalized in anesthesiologic and then urologie department of University hospital, where possible early complications were monitored. Patients were followed with clinical status and renal function studies. Also contrast medium-enhanced imaging examinations (enhanced computed tomography in 35 patients and magnetic resonance in eight patients) were performed 1 month, 3 to 6, 12 and 24 months and then with a one year period after initial procedure. Successful ablation was defined as a lack of enhancement of the renal mass eventually with a scar-like retraction of surrounding renal parenchyma.

Results. During a 60-months period (from February 2006 to February 2011) 65 percutaneous CT-guided RFA treatments in 44 patients for 48 renal tumors were performed. In 33 tumors (70%) were single treatment successful, in 10 cases (21%) we used second procedure successfully and in 4 largest tumors (9%) also third RFA treatment for complete destruction of the neoplasm was necessary. One patient died two months after the procedure because of chronic congestive heart failure and pulmonary diseases and the success of the treatment stayed unknown. In four cases with parallel renal tumor and disseminated lung cancer was ablation performed as a palliative treatment. Patients stayed in hospital for 2 days. We revealed two complications - retroperitoneal hematomas, which resolved spontaneously and needed no interventional treatment. Length of the following-up was from 2 to 60 months.

Conclusion. CT-guided percutaneous radiofrequency ablation is a therapeutic alternative of surgical methods (nephrectomies or nephron-sparing surgical devices) especially with smaller renal tumors in patients with multiple medical comorbidities and tumors in solitary kidneys and shows satisfactory mid term results.

Keywords: percutaneous radiofrequency ablation, renal tumors, minimally invasive therapy.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět