Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(2): 117 -123

PERKUTÁNNÍ LÉČBA BILIÁRNÍCH STENÓZ PO ORTOTOPICKÉ TRANSPLANTACI JATER

PERCUTANEOUS TREATMENT OF BILIARY STRICTURES AFTER ORTHOTOPIC LIVER TRANSPLANTATION

Jarmila Laštovičková, Jan H. Peregrin
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
SOUHRN

Laštovičková J, Peregrin J. Perkutánní léčba biliárních stenóz po ortotopické transplantaci jater

Cíl. Prezentovat naše zkušenosti s perkutánní léčbou biliárních stenóz u  dospělých pacientů po ortotopické transplantaci jater a dlouhodobé klinické výsledky této léčby.

Metoda: Od roku 1996 do roku 2010 jsme na našem pracovišti provedli perkutánní léčbu stenóz žlučových cest u 30 pacientů po transplansplantaci jater (13 mužů, 17 žen, průměrný věk 46,4 let). U20 nemocných byla balónkovou dilatací a  zevně vnitřní drenáží ošetřena stenóza anastomotická, u sedmi pacientů stenóza neanastomotická, 3x byla příčinou zúžení lymfoproliferace. Perkutánní výkon byl indikován 12x pro neúspěch ERCP, 18x jako první intervence.

Výsledky. Výkon (provedení dilatace a zevně-vnitřní drenáže) byl technicky úspěšný u 90 % pacientů. Dlouhodobá klinická úspěšnost definovaná jako odstranění zevně-vnitřní drenáže bez odezvy klinické, laboratorní a  ultrazvukové byla 73,3 % při průměrné době sledování 5,5 let. Výskyt komplikací byl 6,3 %.

Závěr. Perkutánní intervence je u pacientů se stenózami žlučových cest po transplantaci jater s nemožností endoskopického řešení metodou volby s  příznivými dlouhodobými výsledky.

Klíčová slova: perkutánní dilatace žlučových cest, transplantace jater, biliární komplikace, zevně-vnitřní drenáž žlučových cest.

SUMMARY

Laštovičková J, Peregrin J. Percutaneous treatment of biliary strictures after orthotopic liver transplantation

Aim. To present our experience with percutaneous treatment of biliary strictures in adult patients after orthotopic liver transplantation and long-term clinical results of this procedure.

Method. Thirty liver transplant recipients with biliary strictures (13 men, 17 women, mean age 46.4 years) were treated percutaneously at our institution between 1996 and 2010. Anastomotic stenoses were treated by balloon dilatation and biliary duct drainage in 20 patients, nonanastomotic stenoses in 7 patients, stenoses caused by lymfoproliferation in 3 cases. Percutaneous procedure was performed in 12 patients because of unsuccessful ERCP, in 18 cases as the first line of treatment.

Results. Technical success (dilatation and drainage of biliary tree) was achieved in 90% of patients. Long-term clinical success, defined as remove of biliary drainage without clinical, laboratory and sonography signs of recurrent stricture, was 73.3% during a mean follow-up of 5.5 years. Complications appear in 6.3 % of patients.

Conclusion. Percutaneous treatment is a first line option in patients with biliary strictures after liver transplantation, when endoscopic treatment is not available.

Keywords: percutaneous biliary duct dilatation, liver transplantation, biliary complications, percutaneous transhepatic drainage.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět