Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(2): 112 -116

LÉČBA BENIGNÍCH PÍŠTĚLÍ JÍCNU KRYTÝMI BIODEGRADABILNÍMI STENTY- PRVNÍ VÝSLEDKY

TREATMENT OF BENIGN ESOPHAGEAL FISTULAE BY COVERED BIODEGRADABLE STENTS - THE FIRST RESULTS

Marie Černá1, Martin Köcher1, Vlastimil Válek2, René Aujeský3, Čestmír Neoral3, Tomáš Andrašina2, Jiří Pánek2 , Shankari Mahathmakanthi1, Jiří Kozák1
1 Radiologická klinika LF UP a FN, Olomouc
2 Radiologická klinika FN, Brno
3 I. chirurgická klinika LF UP a FN, Olomouc
SOUHRN

Černá M, Köcher M, Válek V, Aujeský R, Neoral Č, Andrašina T, Pánek J, Mahathmakanthi S, Kozák J. Léčba benigních pištěli jícnu krytými biodegradabilními stenty - první výsledky

Cíl. Cílem práce je zhodnotit naše zkušenosti s léčbou benigních pištěli jícnu (pooperačních pištěli a perforací jícnu) krytými biodegradabilními stenty.

Metoda. V období od listopadu 2008 do prosince 2010 jsme léčili šest mužů s  pooperační pištěli jícnu v anastomóze nebo s benigní perforací jícnu implantací krytého biodegradabilního Ella-BD stentu. Průměrný věk pacientů byl 60 let (38-74 let). Pět pacientů bylo léčeno pro pooperační pištěl v  anastomóze (jeden po exstirpaci jícnu, jeden po resekci divertiklu, jeden po sutuře jícnu, dva po gastrektomii). Jeden nemocný byl léčen pro perforaci jícnu komplikující léčbu ruptury jícnu kovovým stentem (k ruptuře jícnu došlo během balónkové dilatace benigní stenózy jícnu).

Výsledky. Celkem bylo u šesti pacientů implantováno 9 stentů. Primární technická úspěšnost byla 100%. Klinického úspěchu (zhojení píštěle) bylo dosaženo u pěti ze šesti nemocných (83 %). K migraci stentu došlo u čtyř nemocných. U dvou nemocných byla pištěl v době migrace stentu již zhojena, reintervence tedy nebyla nutná. U dvou nemocných byl implantován další stent.

Závěr. Použití biodegradabilních krytých stentů v léčbě benigních pooperačních pištěli nebo perforací jícnu je technicky možné a bezpečné. Počáteční výsledky jsou slibné, nicméně je potřeba většího počtu pacientů k zhodnocení účinnosti. Zásadní je také použití biodegradabilního materiálu pro krytí stentu.

Klíčová slova: pištěl jícnu, perforace jícnu, stent, biodegradabilní stent.

SUMMARY

Černá M, Köcher M, Válek V, Aujeský R, Neoral Č, Andrašina T, Pánek J, Mahathmakanthi S, Kozák J. Treatment of benign esophageal fistulae by covered biodegradable stents, the first results

Aim. To evaluate our experience with the treatment of postoperative anastomotic leaks and benign esophageal perforations with covered biodegradable stents.

Methods. From 2008 to 2010 we treated 6 men with either an anastomotic leak or benign esophageal perforation by implanting of covered biodegradable Ella-BD stents. The average age of the patients was 60 years (range 38-74). Postoperative anastomotic leaks were treated in 5 patients (1 after esophagectomy 1 after resection of the diverticulum, 1 after suture of esophagus, 2 after gastrectomy). In one patient perforation occurred as a  complication of the treatment of an esophageal rupture (which occurred during a balloon dilatation of benign stenosis) with a metallic stent.

Results. Nine covered biodegradable stents were implanted in 6 patients. Primary technical success was 100%. Clinical success (leak sealing) was achieved in 5 out of the 6 patients (83%). Stent migration occurred in 4 patients. In 2 of these patients the leak had been sealed by the time of the stent migration, therefore no re-intervention was necessary. In two patients an additional stent had to be implanted.

Conclusion. The use of biodegradable covered stents in the treatment of anastomotic leaks or esophageal perforations is technically feasible and safe. The initial results are promising, however, large numbers of patients will be required to evaluate the capability of these biodegradable stents in the future. The use of biodegradable material for the coverage of the stent is essential.

Key words: esophageal fistula, esophageal perforation, stent, biodegradable stent.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět