Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(2): 102 -111

DYNAMIKA ZÁNĚTLIVÝCH MARKERŮ PO NEKOMPLIKOVANÉ IMPLANTACI BIFURKAČNÍHO STENTGRAFTU DO VÝDUTĚ BŘIŠNÍ AORTY - POROVNÁNÍ SE SITUACÍ KOMPLIKOVANOU EMBOLIZACÍ DO VISCERÁLNÍCH TEPEN

DYNAMICS OFTHE INFLAMMATORY MARKERS AFTER UNCOMPLICATED BIFURCATED STENT GRAFT IMPLANTATION IN ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM - A COMPARISON WITH THE SITUATION COMPLICATED BYTHE EMBOLIZATION TO THE VIS

Petr Šedivý1, Khaled El Samman1, Helena Přindišová2, Tomáš Mach2, Vladimír Borůvka2, Miloslav Loučka3, Iva Zemanová4
1 Oddělení cévní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha
2 Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha
3 Ústav matematiky, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha
4 Patologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
SOUHRN

Šedivý P, El Samman K, Přindišová H, Mach T, Borůvka V, Loučka M, Zemanová I. Dynamika zánětlivých markerů po nekomplikované implantaci bifurkačního stentgraftu do výdutě břišní aorty - porovnání se situací komplikovanou embolizací do viscerálních tepen

Cíl. Přibližně u 30% pacientů s aneuryzmatem aorty abdominální (AAA) léčených endovaskulárně je nutné extendovat stentgraft (SG) do jedné nebo obou a. iliaca externa (AIE). Zatím není dostatečně prozkoumáno, zda je to možné bez většího klinického rizika a jak intenzivní bude biochemická reakce.

Metoda. Implantovali jsme bifurkační SG u 320 pacientů s AAA. Byli rozděleni do čtyř skupin podle perioperační okluze a. iliaca interna (All): skupina A  (okluze pravé All), B (okluze levé All), C (okluze obou All) a skupina D (obě All průchodné). Ve všech skupinách jsme odebírali krevní vzorky v průběhu 7 pooperačních dní a měřili hladiny C-reaktivního proteinu (CRP), myoglobinu, laktátu a leukocytů. Sledovali jsme také příznaky ischémie kolon. Porovnali jsme vzestupy hladin laboratorních markerů mezi skupinami.

Výsledky. Nejvyšší hladiny myoglobinu byly dosaženy 2. pooperační den; ve skupině A 224 ng/1, ve skupině B 261 ng/1 a ve skupině D 120 ng/1, zatímco ve skupině C byla naměřena hodnota 621 ng/1. Maximální hodnoty CRP byly dosaženy 3. pooperační den; ve skupině A 125 mg/l, ve skupině B 122 mg/l, ve skupině C 141 mg/l a ve skupině D 130 mg/l. Pouze u jednoho pacienta došlo k rozvoji ischemické kolitidy, která byla způsobena histologicky prokázanou mnohočetnou embolizací cholesterolových plátů.

Závěr. Zvýšení hladin CRP, laktátu a leukocytů ve skupinách A, B a C nebylo statisticky významné ve srovnání se skupinou D. Myoglobin byl nejcitlivějším markerem subklinické dočasné ischémie po oboustranné okluzi All (skupina C).

Klíčová slova: stentgraft, a. iliaca interna, ischemická kolitida, marker ischémie.

SUMMARY

Šedivý P, El Samman K, Přindišová H, Mach T, Borůvka V, Loučka M, Zemanová I. Dynamics of the inflammatory markers after uncomplicated bifurcated stent graft implantation in abdominal aortic aneurysm - a comparison with the situation complicated by the embolization to the visceral arteries

Aim. In about 30% of patients with abdominal aortic aneurysm (AAA) it is necessary to extend bifurcated stent graft (SG) into external iliac arteries (EIA). It is unclear whether it can be done without clinical risk and how intensive will be the biochemical reaction.

Method. We implanted bifurcated SG to 320 patients with AAA. They were divided into four groups according to perioperative IIA occlusion: group A (right IIA occluded); B (left IIA occluded); C (both IIA occluded) and group D (neither IIA occluded). In all groups we collected blood samples during 7 post-operative days and we investigated the values of C-reactive protein (CRP) , myoglobine, lactate and leucocytes. We also followed the symptoms of colonic ischemia. We compared the elevation of laboratory markers among the experimental groups.

Results. The maximum myoglobin levels were reached on the 2nd post-operative day; in groups A, B and D the values were 224, 261 and 120 ng/1 resp., while in group C the value was 621 ng/ml. The maximum CRP levels were reached on the 3rd post-operative day; in groups A, B, C and D they were 125, 122, 141 and 130 mg/ml, resp. The only case of colonic ischemia was caused by multiple cholesterol plaque embolisation which was proved by histology.

Conclusion. The elevations of CRP, lactate and leucocytes in groups A, B and C were not statistically different in comparison with group D. Myoglobin was the most sensitive marker of subclinical temporary ischemia after bilateral IIA occlusion (group C).

Key words: stent graft, internal iliac artery, ischemic colitis, ischemic marker.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět