Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(2): 85 -91

ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA JUXTARENÁLNÍCH ANEURYZMAT ABDOMINÁLNÍ AORTY FENESTROVANÝMI STENTRGRAFTY - STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY

ENDOVASCULARTHERAPY OF JUXTARENAL ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMS BY FENESTRATED STENTGRAFTS - MID-TERM RESULTS

Martin Köcher1, Petr Utíkal2, Marie Černá1, Petr Bachleda2, Jiří Kozák1, Petr Dráč2, Stanislav Buřval1
1 Radiologická klinika LF a FN, Olomouc
2 II. chirurgická klinika LF a FN, Olomouc
SOUHRN

Köcher M, Utíkal P, Černá M, Bachleda P, Kozák J, Dráč P, Buřval S. Endovaskulární léčba juxtarenálních aneuryzmat abdominální aorty feně str o  vánými stentgrafty - střednědobé výsledky

Cíl. Nemocní s krátkým proximálním krčkem aneuryzmatu abdominální aorty do 10 mm nebo konickým krčkem a krčem s trombem do 15 mm jsou vzhledem k vysokému riziku jak reintervence, tak ruptury aneuryzmatu po implantaci konvenčního stentgraftu indikováni k implantaci fenestrovaného stentgraftu. Cílem sdělení je zhodnotit střednědobé výsledky léčby juxtarenálních aneuryzmat fenestrovanými stentgrafty Metoda. K implantaci fenestrovaného stentgraftu bylo indikováno na našem pracovišti v období od června 2002 do prosince 2010 celkem 18 nemocných s juxtarenálním aneuryzmatem abdominální aorty o průměrné velikosti vaku aneuryzmatu 60 mm (od 44 do 98 mm). Jednalo se o patnáct mužů a  tři ženy ve věku od 59 do 81 roků, průměrného věku 71,8 roku. K výkonu jsme použili u tří nemocných "home-made", stentgraft u 15 pacientů "custom-made" Zenith Fenes-trated AAA Endovascular Graft. Fenestrace byly vytvořeny na základě individuální anatomické situace hodnocené z předoperačního CT vyšetření. Celkem jsme v rámci implantace 18 stentgraftu umístili 47 fenestrací (32 fenestrací v užším slova smyslu a 15 vykrojení).

Výsledky. Výkon byl technicky úspěšný u všech nemocných, všechny fenestrace byly správně umístěny. Primární endoleak jsme nezaznamenali. Perioperační mortalita byla v našem souboru 0 % a perioperační morbidita dosáhla 5 %. Průměrná doba sledování byla 27 měsíců (3-72 měsíce). Primární průchodnost viscerálních tepen překrývaných fenestrovaným stentgraftem je v našem souboru 95,75 %. Z pozdních komplikací jsme zaznamenali sekundární endoleak u čtyř nemocných (lx endoleak Ib, 2x endoleak II, lx endoleak III), uzávěr raménka stentgraftu u jednoho nemocného a uzávěr renální tepny překrývané fenestrovaným stentgraftem u dvou pacientů.

Závěr. Implantace fenestrovaného stentgraftu umožňuje efektivní léčbu juxtarenálního aneuryzmatu abdominální aorty, a to s nízkým rizikem komplikací. Ve srovnání s konvenčními stentgrafty však tato léčba představuje vyšší riziko poškození renálních funkcí zvláště u nemocných s již preexistujícím onemocněním ledvin. Přesto jsou dnes juxtarenální aneuryzmata vzhledem k menší pravděpodobnosti poškození renálních funkcí ve srovnání s  chirurgickou léčbou indikována k endovaskulární léčbě, a to fenestrovanými stentgrafty. Nevýhodou této léčby je bezesporu cena.

Klíčová slova: aneuryzma abdominální aorty, endovaskulární léčba, fenestrovaný stentgraft, juxtarenální aneuryzma.

SUMMARY

Köcher M, Utíkal P, Černá M, Bachleda P, Kozák J, Dráč P, Buřval S. Endovascular therapy of juxtarenal abdominal aortic aneurysms by fenestrated stentgrafts, midterm results

Aim. Patients with proximal neck length < 10 mm or < 15 mm with a compromising morphology (funnel or thrombus) are nowadays indicated for implantation of fenestrated stentgraft due to higher risk of reintervention or rupture after implantation of conventional stentgraft. The aim of the study is to present our mid-term results of the treatment of juxtarenal abdominal aortic aneurysms by fenestrated stentgrafts.

Methods. From June 2002 to December 2010 18 patients (15 men, 3 women) with median age of 71.8 years (range 59-81 years) were indicated to treatment of juxtarenal abdominal aortic aneurysm by fenestrated stentgraft. The median abdominal aortic aneurysma diameter was 60 (range 44-98) mm. We used "home-made" stentgraft in 3 patients and "custom-made" Zenith Fenestrated AAA Endovascular Graft in 15 patients. Fenestrations were created on the basis of preoperative CT. We placed together 47 fenestrations (32 fenestrations and 15 scallops).

Results. Primary technical success was achieved in all patients, all fenestrations were successfully placed. Primary endoleak was not recorded. Perioperative mortality rate was 0%, perioperative morbidity 5%. The median duration of follow-up was 27 (range 3-72) months. Primary target vessel patency rate was 95.75%. Secondary endoleak was found at follow-up CT in four patients (lx endoleak Ib, 2x endoleak II, 1x endoleak IIIb). In one patient thrombosis stentgraft leg in one patient and occlusion of renal artery in 2 patients were found during the follow-up.

Conclusion. The treatment of juxtarenal abdominal aortic aneurysms by fenestrated stentgraft is effective with low risk of complications. In comparison to conventional endovascular abdominal aortic aneurysm treatment there is a higher risk of renal function deterioration especially in patients with preexisting renal impairment. The major disadvantage is cost of FSG.

Key words: abdominal aortic aneurysm, endovascular therapy, fenestrated stentgraft, juxtarenal aneurysm.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět