Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(3): 202 -206

LYMFOSCINTIGRAFIE A RADIONAVIGOVANÁ BIOPSIE SENTINELOVÝCH LYMFATICKÝCH UZLIN U  PACIENTŮ S KARCINOMY PŘÍUŠNÍCH ŽLÁZ

LYMPHOSCINTIGRAPHY AND RADIOGUIDED SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY IN PATIENTS WITH PAROTID GLAND CARCINOMAS

Pavel Koranda1, Ivo Stárek2, Vítězslav Zbořil3
1 Klinika nukleární medicíny FN a LF UP, Olomouc
2 Klinika ORL FN a LF UP, Olomouc
3 Ústav čelistní a obličejové chirurgie FN a LF UR Olomouc
SOUHRN

Koranda P, Stárek I, Zbořil V. Lymfoscintigrafie a radionavigovaná biopsie sentinelových lymfatických uzlin u pacientů s karcinomy příušních žláz

Cíl. Posoudit potenciální význam lymfoscintigrafie a radionavigovaná biopsie sentinelových lymfatických uzlin (BSLU) u pacientů s karcinomy příušních žláz.

Metoda. Lymfoscintigrafie a BSLU byla provedena u šesti pacientů s karcinomem příušních žláz (T2-4, klinicky NO). U všech pacientů bylo peritumorózně podáno 50 MBq 99mTc-nanokoloidu rozděleně do 4-6 porcí při celkovém objemu 1,5 ml. Lymfoscintigrafie sestávala ze sérií časných a pozdních scintigramů. Radionavigovaná BSLU s následnou elektivní lymfadenektomií a radikální nebo konzervativní parotidektomií byla zahajována v odstupu 3-5 hodin od podání radiofarmaka. Histologický nález na sentinelových lymfatických uzlinách byl porovnán se stavem ostatních uzlin extirpovaných při lymfadenektomii.

Výsledky. Sentinelové lymfatické uzliny byly nalezeny u všech šesti pacientů: u čtyř pacientů standardně provedenou BSLU, lx peroperačně gamasondou v  extirpovaném materiálu a 1x při intraparotické lokalizaci sentinelové lymfatické uzliny byla tato uzlina nalezena až při patologicko-anatomickém vyšetření extirpované příušní žlázy s tumorem. Histologický byla prokázána metastáza v sentinelové lymfatické uzlině u dvou pacientů, u nichž byly nalezeny metastázy i v nesentinelových lymfatických uzlinách. Nejvýznamnějším zjištěním byl průkaz lokalizace sentinelových lymfatických uzlin v úrovni V, která není součástí standardní lymfadenektomie, proto byl u tří ze šesti pacientů rozsah lymfadenektomie modifikován na základě lymfoscintigrafického nálezu.

Závěr. Naše pilotní studie naznačuje, že radionavigovaná BSLU je proveditelná i u pacientů s karcinomy příušních žláz. Lymfoscintigrafie vede k modifikaci rozsahu lymfadenektomie, pokud je prokázán lymfatický odtok do oblastí, které nejsou součástí standardní lymfadenektomie.

Klíčová slova: karcinom příušních žláz, scintigrafie, 99mTc-nanokoloid, biopsie sentinelových lymfatických uzlin.

SUMMARY

Koranda P, Stárek I. Lymphoscintigraphy and radioguided sentinel lymph node biopsy in patients with parotid gland carcinomas

Aim. To estimate the potential impact of lymphoscintigraphy and radioguided sentinel lymph node biopsy (SLNB) in patients with parotid gland carcinomas.

Methods. 6 patients with parotid gland carcinomas (T2-4, clinically NO) underwent lymphoscintigraphy. In all patients 50 MBq of 99mTc-nanocolloid in 1, 5 ml was injected peritumorally in 4-6 small portions around the tumor. The lymphoscintigraphy consisted of series of early and delayed static scintigrams. Radioguided SLNB with subsequent elective lymph node dissection was started 3-5 hours after radiopharmaceutical injection. The surgery was accomplished by the radical or conservative parotidectomy The histopathological status of the sentinel lymph nodes was compared to that of the lymphadenectomy specimens.

Results. Sentinel lymph nodes (SLNs) were detected in all 6 patients. Standard radioguided SLNB detected SLNs in 4 patients. In one patient SLN was found using a gammaprobe in the excised tissue. SLNB was not successful in one patient with intraparotidal localization of SLN, but SLN was revealed subsequently in the extirpated parotid gland by a pathologist. Histological examination of excised SLNs detected metastases only in 2 patients in which the lymphadenectomy specimen harbored the metastases as well. SLN were detected in level V (outside the region of usual lymphadenectomy) in 3 patients - the extent of the lymphadenectomy was modified in these patients according to a lymphoscintigraphy.

Conclusion. Our pilot study seems to confirm the feasibility of radioguided SLNB in parotid gland carcinomas. It enables to individualize the extent of lymphadenectomy according to the visualized lymphatic outflow.

Key words: parotid gland carcinoma, scintigraphy, Tc-99m-nanocolloid, sentinel lymph node biopsy.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět