Česká radiologie - Czech Radiology

Česká radiologie

Původní práce


Ces Radiol 2011;65(3): 196 -201

18F-FDG PET/CT U PACIENTŮ S MALIGNÍMI NEUROENDOKRINNÍMI NÁDORY

CONTRAST-ENHANCED 18F-FDG PET/CT IN PATIENTS WITH METASTATIC MALIGNANT NEUROENDOCRINETUMORS

Pavel Koranda1, Miroslav Mysliveček1, Hana Švébišová2, Zdeněk Fryšák3, Radim Formánek1, Eva Buriánková1
1 Klinika nukleární medicíny FN a LF UP, Olomouc
2 Onkologická klinika FN a LF UR Olomouc
3 III. interní klinika FN a LF UP, Olomouc
SOUHRN

Koranda P, Mysliveček M, Švébišová H, Fryšák Z, Formánek R, Buriánková E. 18F-FDG PET/CT u pacientů s maligními neuroendokrinními nádory

Cíl. Neuroendokrinní tumory (NET) představují heterogenní skupinu neoplazií. Většina z nich jsou dobře diferencované tumory, jen menší část představují nízce a středně diferencované neuroendokrinní tumory s horší prognózou. Cílem práce bylo ověřit, zda 18F-FDG PET/CT může zpřesnit stážování maligních NET.

Metoda. Celkem bylo pomocí 18F-FDG PET/CT vyšetřeno 41 pacientů s NET nebo s  podezřením na ně. U 29 pacientů byly NET histologicky ověřeny (15 karcinoidů, 8 neuroendokrinních karcinomů, 2 medulární karcinomy, 2 karcinomy z  Merkelových buněk, 1 feochromocytom, 1 inzulinom). V případě negativního nebo sporného výsledku 18F-FDG PET/CT byla provedena scintigrafie po podání 111In-pentetreotidu, případně 123T-MIBG.

Výsledky. 18F-FDG PET/CT neprokázalo patologickou akumulaci 18F-FDG pouze u 6 z 29 nemocných s histologicky verifikovanými NET (5 z 15 karcinoidů, 1 z 8 neuroendokrinních karcinomů). U všech pacientů s falešně negativním 18F-FDG PET byla scintigrafie po podání 111In-pentetreotidu nebo 123I-MIBG pozitivní. U  pacientů s nízce diferencovanými NET a medulárními karcinomy štítné žlázy byl nález 18F-FDG PET/CT přesnější než při scintigrafii po podání 111In-pentetreotidu nebo 123I-MIBG.

Závěr. 18F-FDG PET/CT prokázalo maligní tkáň u významné části pacientů s  verifikovanými NET 18F-FDG PET/CT se jeví jako účinný nástroj stážování metastazujících NET, především se střední nebo nízkou diferenciací. 18F-FDG PET/CT a scintigrafie po podání 111In-pentetreotidu nebo 123I-MIBG jsou vzájemně komplementární funkční vyšetření umožňující přesněji posoudit biologické vlastnosti metastazujících neuroendokrinních tumorů.

Klíčová slova: 18F-FDG, 111In-pentetreotid, pozitronová emisní tomografie, CT, neuroendokrinní tumory.

SUMMARY

Koranda P, Mysliveček M, Švébišová H, Fryšák Z, Formánek R, Buriánková E. Contrast-enhanced 18F-FDG PET/CT in patients with metastatic malignant neuroendocrine tumors

Aim. The majority of neuroendocrine tumors (NETs) exhibits an indolent growth pattern (well-differentiated tumors), but a substantial number may metastasize. The minority of NETs is aggressive and can have a highly malignant course. The aim of the study was to evaluate the reliability of contrast-enhanced 18F-FDG PET/CT in the staging of malignant NETs.

Method. A total of 41 patients with verified or suspected NETs underwent contrast-enhanced 18F-FDG PET/CT. NETs were histologically verified in 29 patients (15 carcinoids, 8 neuroendocrine carcinomas, 2 medullary carcinomas, 2 Merkel cell carcinomas, 1 pheochromocytoma, 1 inzulinoma). 111In-pentetreotide or 123I-MIBG scintigraphies were performed in patients with absent or spurious accumulation of 18F-FDG.

Results. 18F-FDG PET/CT did not reveal 18F-FDG uptake in 6 patients with histologically confirmed NETs (5/15 carcinoids, 1/8 neuroendocrine carcinomas) only. The NETs were detected using 111In-pentetreotide or 123T-MIBG scintigraphy in all 18F-FDG false negative patients. On the contrary, 18F-FDG PET/CT was more accurate than 111In-pen-tetreotide or 123I-MIBG scintigraphy in patients with high-grade neuroendocrine carcinomas and medullar thyroid carcinomas.

Conclusion. Contrast enhanced 18F-FDG PET/CT identified malignant tissue in the majority of patients with malignant NETs, 18F-FDG PET/CT was an efficient diagnostic tool in patients with intermediate- and high-grade NETs. 18F-FDG PET/CT and 111In-pentetreotide scintigraphy are complementary examinations - functional imaging with both radiopharmaceuticals has a potential for a more comprehensive assessment of these tumors.

Key words: 18F-FDG, 111In-pentetrotide, positron-emission tomography, X-ray computed tomography, neuroendocrine tumors.


Celá stať v dokumentu PDF

Zpět